حال حاضر فرآیند ECAP فقط در آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود برای اینکه نیاز است که قطعه‌ها به طور دستی از قالب برداشته شود. اما برای کاربردهای صنعتی نیاز است که تکنیک‌های پیوسته قابل استفاده در این فرآیند ابداع و توسعه داده شوند. تعدادی از این روش‌های پیوسته در زیر ارائه شده است.
۱-۲۰Equal-channel Angular Drawing که برای اعمال

Leave a Reply