فرآیند بر روی نمونه های میله ای شکل توسعه یافته است [۱۸] اما محاسبات بعدی همراه با آزمایشات تجربی نشان داد که ECAD با کاهش سطح مقطع نمونه به میزان %۱۵می‌شود که نمی‌توان آن‌ را به طور موثر در فرآیندهای چند پاسه بکار برد.
۲-روش Conshear که برای فلزات نواری شکل پیشنهاد شده است. در این روش از یک دستگاه نورد پیوسته در شکل ۲-۱۳

Leave a Reply