به طور شماتیکی نشان داده شده، استفاده می‌شود[۱۹]. در این روش مواد با استفاده از غلتک‌های سیاره ای و یک غلتک بزرگ به داخل قالب تغذیه می‌شود.

شکل (۲-۱۳) اصول فرآیند conshearing.]19[
۳- روش ECAP Conform
روش Conform extrusion30 سال پیش برای اکستروژن پیوسته محصولات سیمی توسعه یافت، اما اخیراً با روش ECAP ادغام شده

Leave a Reply