دانلود پایان نامه

نشان داده شده است.

شکل(۲-۱۴) شماتیک فرآیند ECAP-conform. ]20[

۴- یک فرآیند با استفاده از دستگاه مورد و اصول ECAP توسعه یافته است [۳] این فرآیندها که در ابتدا برای برش دادن ورق ابداع شده بودند، عبارتند از Dissimilar channel angular pressing (DCAP) و Equal Channel Angular Rolling (ECAR) ]2 [. بنابراین مواد به شکل نوار

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد پیل‌های، فسفریکی، محفظه‌ای، الکترولیت