ش کوچکی در تعیین مقدار کرنش اعمال شده به نمونه دارد اما تحقیق درباره تأثیر این زاویه در تولید مواد فوق ریز دانه مهم است.برای هر زاویه کانال حداقل و حداکثر زاویه انحناء به ترتیب صفر درجه وπ-(درجه می‌باشد در شکل ۲-۱۲ زاویه بین زاویه انحناء و شعاع فیلد (r) برای هر زاویه کانال مختلف نشان داده شده است رابطه های زیر را میتوان برای

Leave a Reply