دانلود پایان نامه

داشت [۱۷].

شگل (۲-۱۲) رابطه بین زاویه انحنا ( ) و شعاع فیلت (r) در هر زاویه تقاطع کانال ( ).]۱۷[

=tan⁡〖(ψ/۲)〗
برای ۹۰= رابطه ۲-۵ به شکل رابطه ۲-۶ در می‌آید.

Segal نشان داده است که کرنش یکنواختی در همه سطح مقطع به وجود نمی‌آید [۱۷] و همیشه یک توضیح غیر یکنواختی کرنش در سطح بالایی و پایینی قطعه وجود دارد و او نشان

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد ضدیخ، ای،، ۱-۲-۳-محلول، (۲۷).