نازک بوده که با استفاده از دو غلتک به سوی قالب تغذیه می‌شوند.
۲-۶- فرایند نورد در کانالهای همسان زاویه دار(ECAR)21
کاملاً مشهود است که ریز دانه کردن مواد همان طور که باعث بهبود استحکام می‌شود، باعث بهبود در شکل پذیری مواد نیز می‌شود. در فلزات، ریز دانه کردن مواد می‌تواند از طریق افزایش هسته های∝ در طی فرایند نورد کنترل

Leave a Reply