که گاهی سیستم تصفیه فاضلاب دو صنعت که یک محصول را تولید می‌کنند نیز با یکدیگر فرق دارند؛ بنابراین آزمایش، تحقیقات و مطالعات پایلوتی برای تعیین روش تصفیه ضروری است.
انواع میکروب‌های تصفیه‌کنندهی فاضلاب به طور معمول برای تصفیه فاضلاب از روش‌های بیولوژیک یا لجن فعال استفاده می‌شود؛ به گونه‌ای که پس از تماس میکروب‌ها با فاضلاب، در

Leave a Reply