دانلود پایان نامه

استانداردهای محیط زیست، پساب تصفیه شده باید به یکی از سه حالت مختلف استاندارد برای کشاورزی و آبیاری، استاندارد برای ورود به آب‌های سطحی و استاندارد تخلیه به چاه برسد که ساده‌ترین حالت در رابطه با نیاز به پالایش کمتر، مربوط به کشاورزی و آبیاری است. میکروارگانیسم‌ها ابتدا به آب آلوده‌ای که باید آن را تصفیه کنند عادت داده می‌شوند.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه سوراخ، موثرند.، انژکتور،، انژکتور