دانلود پایان نامه

ریز گاز(معمولاً هوا) به داخل فاز مایع صورت می پذیرد. حبابهای هوا به ذرات جامد می چسبند و نیروی شناوری مجموعه ذره و حبابهای گاز بقدری زیاد است که سبب صعود ذره به سطح می شود. بدین ترتیب می توان ذراتی را که چگالی آنها از مایع کمتر است را به صعود به سطح مایع وادارکرد. صعود ذرات با چگالی کمتر از مایع(مانند روغن محلول در آب) را نیز

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درمورد لایم، (Mexican، مکزیکی، ۱۹۹۸).