می توان با این عمل تسهیل کرد . استفاده از حبابهای گاز یا هوا به منظور جداسازی ذرات معدنی و نیز در تصفیهی پسابهای حاوی روغن بطور گسترده ای رایج است. بطور کلی فرآیند شناورسازی از چهار مرحله اساسی تشکیل می شود:
تولید حباب۷در پساب روغنی
برخورد بین حبابهای گاز و قطرات روغن شناور در آب
چسبیدن ذرات روغن به حبابهای گاز

Leave a Reply