دانلود پایان نامه

پیچیده شیمیایی اتفاق میافتد که در بعضی موارد می تواند باعث تشکیل مواد آلی سمی جدید در طول واکنشها گردد.

۱-۳-۳- جذب و دفع

از دیگر روشهای تصفیه آلایندههای همراه آب استفاده از فرآیند جذب توسط کربن فعال و یا دفع توسط بخار و یا هوا میباشد. اما با توجه به اینکه در هر دوی این فرآیندهای تصفیه، در واقع مواد آلاینده از بین نمیرود

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درموردغرری، تأمین، "