بلکه فقط به محیط دیگری انتقال می یابد و مشکلات ثانویه محیط زیستی ایجاد می نماید، نمیتواند به عنوان روش بهینه تصفیه آلایندهها مورد استفاده قرارگیرد. به عنوان مثال پس از تصفیه،کربن فعال به پسماند تبدیل می گردد و فرآیند دفع باعث آلودگی هوا میگردد ]۵[.

۱-۳-۳-۱- شناورسازی با هوا

در این روش، جداسازی از طریق وارد کردن حبابهای

Leave a Reply