منبع مقاله درمورد
اختلال اضطراب منتشر

منبع مقاله درمورد اختلال اضطراب منتشر

فوریه 6, 2019 0 By edame

منظور مطالعه حاضر به بررسی میزان همه گیری اختلال های اضطرابی در استان خراسان جنوبی پرداخته است.
4-1اهداف پژوهش
اهداف کلی:
1-4-1بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
اهداف جزئی:

2-4-1- بررسی شیوع اختلال وحشت زدگی در سن، جنس، وضعیت تاهل ، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
3-4-1- بررسی شیوع اختلال گذر هراسی در سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
4-4-1- بررسی شیوع اختلال هراس مشخص در سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
5-4-1- بررسی شیوع اختلال اضراب اجتماعی در سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
6-4-1- بررسی شیوع اختلال اضطراب فراگیردر سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
5-1 سوال های پژوهش:
سوال اصلی:
1-5-1میزان شیوع احتلال های اضطرابی در خراسان جنوبی به چه میزان است؟
2-5-1چه رابطه ای بین شیوع انواع اختلال های اضطرابی و ویژگی های جمعیت شناختی وجود دارد؟
سوال های فرعی:
3-5-1اختلال وحشت زدگی در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
4-5-1اختلال گذر هراسی در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
5-5-1اختلال هراس مشخص در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
6-5-1اختلال اضطراب اجتماعی در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
7-5-1اختلال اضطراب فراگیر در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف های مفهومی
1-6-1تعریف مفهومی اختلال اضطرابی:
اختلال های اضطرابی شرایطی هستند که اضطراب یا ترس شدید و اغلب نا توان کننده،به عنوان علایم اولیه محسوب می شود. اضطراب معمولی ممکن است به عنوان یک احساس منتشر، ناخوشایند، مبهم از نگرانی، که اغلب با علایم جسمانی از جمله سر درد، تپش قلب، تنگی قفسه سینه، بی قراری، ناراحتی معده ملایم، همراه است. این علایم می تواند باعث پاسخ نگرانی به موقعیت ها و محرک های خطرناک شود. ترس و اضطراب آسیب شناختی، در مقایسه با علایم بهنجار، شرایط قابل تشخیصی است زمانی که ترس و اضطرابی باعث پریشانی معناداری می شود که مانع از عملکرد می شود (کیلی و استورچ ،2009).
2-6-1تعریف مفهومی شیوع شناسی:
شیوع شناسی مطالعه فراوانی، توزیع و عوامل تعیین کننده بیماری ها و دیگر شرایط مرتبط با سلامت در جمعیت انسانی است. و برای کاربرد این مطالعه برای ارتقا سلامت و پیشگیری و کنترل مشکلات سلامتی است(کیبد ، ییگزا ،2004).
تعریف های عملیاتی
3-6-1تعریف عملیاتی اختلال اضطرابی:
در صورتی که تمامی معیارهای تشخیصی لازم برای هر کدام از اختلال های اضطرابی، درمصاحبه تشخیصی جامع بین الملل، مثبت باشد، استنباط می گردد که اختلال اضطرابی در دوره ای از زندگی شخص وجود داشته است. چنان چه تشخیص طول عمر مطرح شود، اطلاعاتی که نشانه REC (آخرین بار) گرفته اند، برای استنباط این موضوع مورد استفاده قرار می گیرد که آیا تشخیص جنبه کنونی دارد یا خیر. ” کنونی ” به صورت چندگانه (در دو هفته گذشته، ماه گذشته، شش ماه گذشته یا سال گذشته ) شناسایی می شود.
4-6-1 تعریف عملیاتی انواع اختلال های اضطرابی:
اختلال هراس خاص: در صورتی که تمام معیارهای تشخیصی لازم در سوالات D1تاD32 مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل مثبت باشد، استنباط می گردد که اختلال هراس خاص در دوره ای از زندگی شخص وجود داشته است.
اختلال اضطراب اجتماعی: در صورتی که تمام معیارهای تشخیصی لازم در سوالات D33 تاD42 مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل مثبت باشد، استنباط می گردد که اختلال اضطراب اجتماعی در دوره ای از زندگی شخص وجود داشته است.
اختلال گذر هراسی: در صورتی که تمام معیارهای تشخیصی لازم در سوالات D43 تاD53 مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل مثبت باشد، استنباط می گردد که اختلال گذر هراسی در دوره ای از زندگی شخص وجود داشته است.
اختلال وحشت زدگی: در صورتی که تمام معیارهای تشخیصی لازم در سوالات D54 تاD62 مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل مثبت باشد، استنباط می گردد که اختلال وحشت زدگی در دوره ای از زندگی شخص وجود داشته است.
اختلال اضطراب منتشر: در صورتی که تمام معیارهای تشخیصی لازم در سوالات D63تاD69 مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل مثبت باشد، استنباط می گردد که اختلال اضطراب منتشر در دوره ای از زندگی شخص وجود داشته است.
5-6-1تعریف عملیاتی شیوع شناسی:
فراوانی که اختلال اضطرابی در جمعیت عمومی خراسان جنوبی دارد، و با بهره گرفتن از مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل سنجیده می شود.

جدول1-1 جدول متغیرها
ردیف عنوان متغیر نوع متغیر کمی کیفی تعریف عملیاتی ابزار
اندازه گیری

مستقل وابسته پیوسته گسسته اسمی رتبه ای

1 ابتلا اختلال اضطرابی (
(
طبق تعریف ارائه شده در بند 3-6-1 CIDI
2 نوع اختلال اضطرابی
(

طبق تعریف ارائه شده در بند 4- 6 -1 CIDI
3 سن (
(

تعداد سالهایی که از تولد فرد گذشته است اظهار فرد
4 جنس (

(
زن یا مرد بودن فرد مشاهده
5 وضعیت تاهل (

(
مجرد/متاهل/مطلقه/… اظهار فرد
6 وضعیت شغلی (

(
شاغل/ بیکار اظهار فرد
7 سطح تحصیل (

( آخرین مقطع تحصیلی که طی کرده است اظهار فرد
8 شهرستان محل اقامت (
(
بیرجند / قائن/ خوسف / سرایان/ درمیان اظهار فرد

فصل دوم
پیشینه پژوهش

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2 مقدمه
در این فصل به مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مرتبط با تحقیق حاضر پرداخته می شود.در این قسمت این مباحث مطرح خواهد شد: 1) مبانی نظری اختلال های اضطرابی 2) طبقه بندی اختلال های اضطرابی 3) ملاک های تشخیصی اختلال های اضطرابی، سیر و پیش آگهی 4) بررسی مفهوم شیوع شناسی 5) شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی 6) بررسی شیوع شناسی اختلال های اضطرابی در جمعیت عمومی و بالینی.
2-2 مبانی نظری اختلال های اضطرابی
1-2-2 تاریخچه اختلال های اضطرابی

تا سالهای اخیر، اختلال های اضطرابی در مقوله روان آزردگی ها قرار گرفته بود. در خلال قرن نوزدهم، کسانی را که به رغم سلامت ظاهری جسمانی، دارای رفتارهای انعطاف ناپذیر و خود-تخریب گر بودند را به عنوان” روان آزرده” متمایز می کردند. سپس در جریان سالهای پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، دیدگاه ها مبتنی بر پدیدآیی زیست شناختی روان آزدگی جای خود را به دیدگاه های فرویدی مبتنی بر پدیدآیی روانشناختی این اختلال، داد. فروید بر این نکته تاکید کرد که روان آزردگی از علل جسمانی ناشی نمی شود، بلکه ریشه در اضطراب دارد( دادستان،57:1387). واژه اضطراب ترجمه واژه “angst”است که فروید آن را برای ترکیبی از برانگیختگی فیزیولوژیکی و عاطفه منفی به کار برد. او اضطراب نوروتیک را تظاهری از تعارضات ناخودآگاه تلقی می کرد(کنرلی،27:1382). بعدها نظریه پردازان یادگیری اظهار کردند که اضطراب، یک صفت یا خصوصیت شخصیت نیست، بلکه از طریق یادگیری کلاسیک ، عامل ، یا جانشینی کسب می شود و می تواند در نتیجه خطر محیط واقعی یا خطری خیالی پدید آید ( سادوک و سادوک،171:1388). بدیهی است این عقاید با هم ناهمساز نیستند. اگرچه اضطراب می تواند بازتابی از حالت های درونی نظیر نگرانی های کلی باشد، اما معمولا با رویدادهای استرس زا نیز همراه است و به نظر می رسد برخی از افراد نسبت به آن آسیب پذیرتر از دیگران باشند(کنرلی،27:1382). انتشار سومین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی(DSM-3) در سال 1980، عصر جدیدی برای مفهوم سازی اختلال های اضطرابی و هراس بوده است، در گذشته این اختلال ها در مقوله روان آزردگی ها که شامل نوروزهای اضطراب، هراس و وسواسی جبری بوده است؛ جای می گرفتند. طبقه بندی DSM-4 از اختلال های روانی شامل اختلال وحشت زدگی با یا بدون گذرهراسی، گذرهراسی با یا بدون اختلال وحشت زدگی، هراس اجتماعی، هراس خاص، اختلال وسواسی-جبری، اختلال فشار روانی پس از سانحه، اختلال فشار روانی حاد ، اختلال اضطراب منتشر می باشد. در این بخش اختلال های اضطرابی تغییرات بسیاری را داشته اند. تغییرات قابل توجه در این زمینه شامل این موارد می شود: 1) جایگزینی روان آزردگی اضطراب با اختلال وحشت زدگی و اختلال اضطراب منتشر 2) تقسیم کردن روان آزردگی هراس به گذرهراسی، هراس اجتماعی و انواع مختلف هراس خاص 3) شمول مقوله جدید اختلال فشار روانی پس از سانحه و سپس اختلال فشار روانی حاد( شییر و همکاران، 2007).
2-2-2 تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی
اضطراب مفهومی است که تعاریف بسیاری برای آن آورده شده است. در یک جمع بندی کلی می توان اضطراب را به عنوان یک علامت هشدار دهنده و احساسی رنج آور در نظر گرفت که با پاسخ بدنی ، هیجانی، و رفتاری به خطر قریب الوقوع دریافت شده، همراه است و فرد را برای مقابله آماده می سازد(دادستان، 61:1387؛ سادوک و سادوک، 165:1388؛ سووینسون ، 2006). بنابر این تعریف می توان بین اضطراب و ترس تمایز قایل شد به طوری که ترس واکنش به تهدیدی معلوم، خارجی و از نظر منشا بدون تعارض است. در حالی که اضطراب واکنش در برابر خطری نامعلوم، خارجی و از نظر منشا دارای تعارض است( دادستان، 61:1387؛ سادوک و سادوک، 165:1388). سابقا، این دو حالت با هم، هم پوشانی داشته است، اما آنها از این جهت از هم متمایز می شوند که ترس اغلب با موجی از برانگیختگی خودمختار که لازمه جنگ و گریز، افکار خطر قریب الوقوع، و رفتارهای گریز است، همراه می باشد و اضطراب اغلب با تنش عضلانی و گوش به زنگی برای خطر آینده و رفتارهای هشیاری و رفتارهای محتاطانه و اجتنابی، همراه است(DSM-5،2013).
هر شخصی در زندگی خود اضطراب را به عنوان یک هیجان بهنجار، تجربه می کند. اضطراب جهت کمک کردن به شخص برای اجتناب از موقعیت های خطرناک و حل مسایل روزمره کاملا مفید است. در بسیاری از موارد اضطراب با حل موقعیت ها، از بین می رود(ریولی و همکاران، 2010). در افراد سالم، اضطراب نقش مهمی را در عملکرد سازگارانه و محافظتی در طول تحول بازی می کند( لابلارت و همکاران، 1999). اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند، مبهم و دلواپسی است که اغلب ممکن است با علایمی همچون بی خوابی، سردرد، دردهای مبهم، سرگیجه و حالت تهوع، مشکلات معده ای و یا دیگر علایم جسمانی؛ بروز پیدا کند. همچنین مشکلاتی از قبیل فقدان تمرکز، خستگی، و کاهش عملکرد موثر در انجام وظایف، نیز ممکن است با اضطراب همراه شود(سووینسون، 2006؛ سادوک و سادوک، 165:1388). اضطراب های روزانه معمولا به صورت موقعیتی، با شدت متوسط و در مدت کوتاهی است. در حالی، اضطرابی که شخص دارای اختلال های اضطرابی احساس می کند با فراوانی بیشتر و شدیدتر و در مدت زمان طولانی تر- بیشتر ساعت ها و روزها – اتفاق می افتد (رکتوروهمکاران،2005). اختلال های اضطرابی شرایطی هستند که اضطراب یا ترس شدید و اغلب ناتوان کننده، به عنوان علایم اولیه محسوب می شود(کیلیو استورچ،2009) و با اختلال در عملکرد و پریشانی معنادار مرتبط می باشد(سووینسون، 2006). افراد با اختلال های اضطرابی اغلب اضطراب ناخوشایندی را احساس می کنند که منجر می گردد از امور و فعالیت های عادی روزمره که باعث این احساس می شود، اجتناب کنند(رکتورو
همکاران،2005). این اختلال ها،اغلب با دیگر مشکلات روانپزشکی،از جمله افسردگی و سوءمصرف مواد همراه است(آنتونی و سووینسون ، 1996). به طور کلی، از دیدگاه DSM-5 برای تشخیص هرکدام از اختلال های اضطرابی باید موارد ذیل لحاظ شده باشد:
علایم باید در حوزه های مهم عملکردی اختلال ایجاد کند و یا باعث فشار روانی بشود.
علایم نباید به وسیله دارو ویا شرایط پزشکی ایجاد شده باشد.
ترس و اضطراب از علایم سایر اختلال های اضطرابی تمایز داده شود(کرینگ و همکاران،2012).
3-2 طبقه بندی اختلال های اضطرابی بر مبنای 2013 :DSM-5
اختلال های اضطرابی شامل اختلال هایی می شود که ویژگی مشترکشان ترس و اضطراب شدید و آشفتگی های رفتاری مرتبط، می باشد. اختلال های اضطرابی از یکدیگر در نوع اشیا و یا موقعیت هایی که ترس، اضطراب، رفتارهای اجتنابی و باورهای شناختی مرتبط، را شامل می شود؛ متمایز می گردند. با این وجود، در حالی که اختلال های اضطرابی بسیار با یکدیگر همبود می شوند، اما آنها از طریق ارزیابی های دقیق نوع موقعیت هایی که ترس یا اجتناب وقوع می یابد و محتوای افکار و باورهای مرتبط، از هم متمایز می شوند.
از آنجایی که افراد با اختلال های اضطرابی معمولا، خطر موقعیتی که آنها ترس یا اجتناب دارند را بیش از حد تخمین می زنند، باید تعیین اولیه اینکه ترس یا اضطراب شدید و بدون تناسب است، عوامل بافتاری فرهنگی نیز محسوب شوند. هر کدام از اختلال های اضطرابی تنها وقتی تشخیص داده می شوند که علایم ناشی از تاثیرات جسمانی شرایط پزشکی و دارویی و نیز مصرف مواد و یا دیگر شرایط پزشکی نباشد و یک اختلال روانی دیگر، توضیح بهتری برای این اختلال نباشد. اختلال های اضطرابی شامل موارد ذیل می باشد:
افراد دارای اختلال هراس خاص ، نسبت به موقعیت ها و یا اشیا خاصی ترس، اضطراب و اجتناب دارند. ترس، اضطراب و اجتناب اغلب به طور فوری بلافاصله بعد از مواجه شدن با موقعیت هراس انگیز بروز پیدا می کند و به درجات مزمن و بی تناسب می رسد تا اینکه به عنوان یک خطر واقعی مطرح بشود. انواع مختلفی از هراس خاص وجود دارد: حیوانات، محیط طبیعی، خون–تزریق- صدمه، موقعیتی، و دیگر موقعیت ها .
در اختلال اضطراب اجتماعی افراد از تعامل های اجتماعی و موقعیت هایی که احتمال ملاحظه شدن را داشته باشد، ترس، اضطراب و اجتناب دارند. این موقعیت ها شامل تعامل های اجتماعی از قبیل ملاقات با افراد ناآشنا، موقعیت هایی که ممکن است نوشیدن یا خوردن آنها مورد مشاهده قرار بگیرد، و یا موقعیت هایی که افراد کاری را مقابل دیگران انجام می دهند؛ می شود. باورهای شناختی در این اختلال؛ منفی ارزیابی شدن توسط دیگران، خجالت زده شدن، تحقیر یا طرد شدن، و یا صدمه زدن به دیگران را شامل می شوند.
در اختلال وحشت زدگی افراد حمله های وحشت زدگی غیرمنتظره و بازگشتی را تجربه می کنند و به طور مداوم درباره بازگشت حمله های وحشت زدگی یا انجام رفتارهای غیر عادی به خاطر حملات وحشت زدگی، نگرانی دارند (به این معنا که از ورزش و یا موقعیت های ناآشنا اجتناب می کنند). در حمله های وحشت زدگی به طور ناگهانی موجی از ترس و یا ناراحتی شدید ایجاد می شود که ظرف مدت چند دقیقه به اوج می رسد و همراه با علایم شناختی و رفتاری می باشد. حمله وحشت زدگی با علایم محدود ، کمتر از چهار علامت را شامل می شود. حمله های وحشت زدگی ممکن است قابل انتظار باشد، از جمله در پاسخ موقعیت یا اشیا هراس برانگیز اتفاق می افتد، و یا غیر قابل انتظار باشد، به این معنا که حمله وحشت زدگی بدون دلیل واضحی اتفاق می افتد. عملکرد حمله های وحشت زدگی به عنوان علامت و عامل پیش آگهی برای تشخیص شدید، دوره، و همبودی با سایر اختلال های دیگر( اختلال های اضطرابی و غیر اضطرابی)، در نظر گرفته می شود. حمله های وحشت زدگی به عنوان تصریح کننده توصیفی برای اختلال های اضطرابی و سایر اختلال های روانی، به کار گرفته می شود.
افراد با اختلال گذر هراسی از دو یا چند موقعیت ذیل ترس و اضطراب دارند: استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، بودن در مکان های باز، بودن در مکان های محصور. افراد از این موقعیت ها می ترسند زیرا فکر می کنند گریز ممکن است دشوار باشد و یا کمک گرفتن در صورت وقوع حادثه ای که موجب علایمی مشابه حمله وحشت زدگی و یا دیگر علایم آشفته یا ناتوان کننده، دشوار باشد.
ویژگی کلیدی اختلال اضطراب منتشر نگرانی و اضطراب مداوم درباره حوزه های مختلف از جمله عملکرد شغلی یا تحصیلی؛ که افراد به سختی می توانند آن را کنترل کنند. به علاوه، افراد علایم جسمانی ازجمله بی قراری، زود خسته شدن، مشکلات در تمرکز، تنش های عضلانی و اختلال در خواب ر