منبع مقاله درمورد
اختلال اضطراب منتشر

منبع مقاله درمورد اختلال اضطراب منتشر

فوریه 6, 2019 0 By edame

اما در یک زمان کوتاه سپری می شود در حالی که دیابت در تمام زندگی وجود دارد.
جدول 8-2 تفاوت بین همه گیری و میزان بروز
همه گیری میزان بروز
تعداد موارد موجود از بیماری در مقطع زمانی گرفته شده تعداد موارد جدید در دوره معینی از زمان صورت کسر
جمعیت در خطر جمعیت در خطر مخرج
حضور یا غیاب بیماری
دوره زمانی قراردادی است؛به جای نمایش لحظه ای در زمان چه رویدادی مورد جدید است
زمان آغاز بیماری تمرکز
مطالعه میزان بیماری های مزمن و کاربرد آن برای خدمات سلامتی خطر بیماری را بیان می کند
اندازه اصلی بیماری یا شرایط حاد،البته استفاده از بیماری های مزمن برای مطالعات علیتی مفیدتر است کاربرد

اندازه گیری همه گیری و میزان بروز شامل در نظرگرفتن مواردی است که در جمعیت در خطر تعریف شده است.گزارش دادن تعداد موارد بدون ارجاع به جمعیت در خطر ،می تواند برداشتی از مقدار کلی مشکلات سلامتی را به دست بدهد.
اطلاعاتی که از همه گیری و میزان بروز به دست می آید بسیار مفیدتر خواهد بود اگر به مقدار تبدیل شود.یک مقدار به وسیله تقسیم تعداد مواردی که بیانگر جمعیت در خطر است و مواردی که ظاهر شده در 10 به توان nافراد.برخی شیوع شناسان از اصطلاح “مقدار” تنها برای اندازه وقوع بیماری ها ضرب در واحد زمانی استفاده می کنند (کجلستورم، بیگلهول، بونیتا،3:2006-4). اگرچه این اندازه ها به شیوع شناس اجازه می دهد که وقوع بیماری ها را در یک جمعیت توصیف می کند، وقوع بیماری ثابت نیست، اما از یک مکان تا مکان دیگر و از یک زمان تا زمان دیگر و از یک گروه تا گروه دیگر متفاوت است. این تنوع تفاوت هایی در پدیده های زیستی، تفاوت های زیستی، تفاوت های محیطی و اجتماعی و تفاوت در مراقبت های پزشکی و فهم تصادفی و ضعیف از پدیده ها اطلاق می شود( فلاندرز ، کلینبام ، 1995).
1-2-4-2 همه گیری
همه گیری(p)بیماری ها به این ترتیب محاسبه میشود:
اطلاعات جمعیت در خطر همیشه در مطالعات در دسترس نیست و در بسیاری از مطالعات جمعیت کلی در منطقه مطالعاتی به عنوان تقریب استفاده می شود. همه گیری اغلب باضرب موارد در 100(درصد) یا در1000 جمعیت، بیان می شود.p به وسیله عامل مناسب تکثیر می شود. اگر اطلاعات برای یک نقطه زمانی جمع آوری شود، p ” مقدار همه گیری نقطه ای ” است. برخی اوقات مناسب تر است که از “مقدار همه گیری دوره ای” استفاده شود، که با تعداد کل موارد در هر زمانی در طول دوره مشخصی، تقسیم بر متوسط جمعیت در خطر در یک زمان مشخص محاسبه می شود. به همین صورت، “همه گیری تمام عمر” تمام افرادی است که بیماری را حداقل در برخی از دوره های عمر خود داشته اند. از آنجایی که همه گیری می تواند توسط عوامل بسیاری غیر مرتبط با علت بیماری تحت تاثیر قرار بگیرد، مطالعات همه گیری معمولا شواهد محکمی از علیت را فراهم نمی کند. با این وجود، اندازه همه گیری در سنجش نیازهای پیشگیرانه، مراقبت سلامتی و طرح های خدمات سلامتی یاری رسان است (کجلستورم، بیگلهول، بونیتا،3:2006-4).

2-2-4-2 میزان بروز
میزان بروز به مقداری که رویدادهای جدید در یک جمعیت اتفاق می افتد، اطلاق می شود. میزان بروز از طریق محاسبه کردن دوره های زمانی متغیر در مدتی که افراد از بیماری رها هستند و سپس “در خطر” بیماری قرار می گیرند (کجلستورم، بیگلهول، بونیتا،3:2006-4).
در محاسبه میزان بروز، صورت کسر، تعداد رویدادهای جدید که در دوره زمانی تعریف شده اتفاق می افتد است و مخرج کسر جمعیت در خطر تجربه رویداد در طول این دوره است.
میزان بروز(I) به این ترتیب محاسبه می شود:

دقیقا تنها اولین رخدادهای بیماری را بیان می کند. واحدهای مقدار بروز، همیشه واحد زمان(موردها ضرب در و ضرب در روز، ماه،سال و غیره) را شامل می شود. برای هرکدام از افراد جمعیت، زمان مشاهده، دوره ای است که فرد دچار بیماری نیست. مخرج برای محاسبه میزان بروز مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین مجموع تمام افرادی که دچار بیماری نیستند در این محاسبه لحاظ می شوند (کجلستورم، بیگلهول، بونیتا،3:2006-4).
3-4-2 اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی
اولین ومهم ترین مساله، نیاز به در نظر گرفتن بافت جمعیتی است زمانی که مطالعه شیوع شناسی اجرا می شود.اگرچه یکی از تمرکز های بر روی “سبک زندگی” عوامل خطرزا است، دلایل محکمی برای اجرای مطالعات در سطح جمعیتی وجود دارد. به علاوه ،هر جمعیتی تاریخ، فرهنگ، طبقات اقتصادی اجتماعی خاص خودش را دارد که بر چگونگی وچرایی ظهور عوامل خطرزا خاص و نیز چگونگی پاسخ فرد به این قبیل عوامل را تحت تاثیر تاثیر قرار می دهد. این مساله بسیار مهم است زیرا نه تنها شیوع شناسی تغییر می کند بلکه جهانی که شیوع شناسان آن را مطالعه می کنند به سرعت در حال تغییر است. ما تاثیرات جهانی شدن اقتصادی، سازگاری ساختاری و تغییرات آب و هوایی را می بینیم و در دهه های اخیر شاهد وقوع “انقلاب اطلاعاتی”بودیم که که تاثیرات خیلی زیادی را از انقلاب های صنعتی و کشاورزی گرفته است. در کشورهای صنعتی، بسیار محتمل است که در برخی از بخش های جمعیت امید به زندگی به طول انجامد. در کشورهای در حال توسعه، این مزایا به صورت پیچیده ای وجود دارد، کشورهای اروپای شرقی یک افت ناگهانی در امید به زندگی در زمانی اتفاق افتاد که بنابر گزارشات تاریخی در زمان صلح به سر می بردند که با افزایش وقوع الکلیسم و بیماری های”فراموش شده”از قبیل سل و وبا همراه بوده است. این افزایش علاقه به عوامل تعیین کننده جمعیتی سلامت به طور ویژه با افزایش علاقه به فنونی از قبیل مدل سازی چند سطحی همراه بوده است که اجازه می دهد عوامل خطرزا سبک زندگی فردی “در بافت” در نظر گرفته شود و با عوامل تعیین کننده کلان سلامتی موازی شود. این گونه تغییر جهت در رویکردها، نه تنها به خاطر نیاز به تاکیدکردن بر نقش دانش منطقه ای و متنوع، بلکه به خاطر حرکت های جامع علمی بیشتر برای در نظرگرفتن سیستم ها و فرایندهای سطح کلان، به جای در نظر گرفتن تنها رویکردهای کاهش گرا، مهم است(پیرس،13:2005-15).
4-4-2 فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی
یک مساله مرتبط، نیاز به استفاده از “فنون مناسب” برای بررسی مهم سوالات تحقیقی جمعیت عمومی است. بسیار مهم است که بر افزایش “تفکر چندسطحی “در گسترش فرضیه های شیوع شناسی تاکید کنیم و بر آن اساس مطالعاتی را که نیاز است طراحی کنیم به جای اینکه تنها از یک شیوه آماری جدید تحلیل داده ها استفاده کنیم. روش شناسی مناسب برای هر تحقیقی به پدیده ای که تحت مطالع است بستگی دارد: دامنه عمل اش، محیط ، وضعیت فعلی نظریه و دانش، در دسترس بودن ابزارهای اندازه گیری معتبر و هدف از کاربرد اطلاعاتی که جمع آوری می شود، همچنین منابع جامعه و مهارت های در دسترس و هنجارها و ارزش هادر سطح ملی، منطقه ای و محلی. بنابراین علاقه مندی بسیاری برای تعامل بین شیوع شناسی و علوم اجتماعی و نیز گسترش چارچوب های نظری و روش شناسی مناسب برای مطالعات شیوع شناسی در کشورهای درحال توسعه پدید می آید(پیرس،13:2005-15).
5-2 شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی
بسیاری از کشورها در مسیر صنعتی شدن قرار دارند و با تغییرات بسیاری از قبیل افزایش سریع جمعیت، شهر نشینی و مهاجرت کردن مواجه هستند. این قبیل تغییرات، فشار های روانی و مسایل روانی اجتماعی را در جوامع افزایش می دهد؛ به همین ترتیب در دهه های آینده تغییرات چشمگیری در شیوع شناسی بیماری ها و اختلال ها و نیازهای سلامتی افراد خواهیم داشت. اختلال های روانی یکی از شایع ترین دلایل ناتوانی و مرگ زودرس می باشد. همه گیری بالای اختلال های روانی با مزمن شدن این اختلال ها و ناتوانی طولانی مدت مرتبط است؛ که باعث می شود برنامه های مرتبط با اختلال های روانی در اولویت سیاست های سلامت قرار بگیرد. با درنظر گرفتن این مطالب در ایران و سایر قسمت های دنیا بسیار ضروری است که توجه بیشتری به این حوزه بشود (نوربالا، باقری یزدی، حافظی،2012). در واقع می توان گفت که اختلال های روانپزشکی در جوامع حاضر بسیار شایع می باشد و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که به طور کامل از دچار شدن به این اختلال ها در امان است(غزنوی، کیخا، میرشکار، 2012). بر اساس تخمین WHOدر سال 2002، حدود 500 میلیون از افراد در جهان از اختلال های روانی رنج می برند که %50 از آنها را اختلال هایی از قبیل اضطراب و افسردگی شامل می شود (نوربالا، باقری یزدی، حافظی،2012).
شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی، یک زیر شاخه از علوم رفتاری می باشد که چگونگی گسترش اختلال های روانی در جامعه را مورد مطالعه قرار می دهد. اگرچه وجود اختلال های روانی از چندین قرن پیش در برخی ازجوامع پذیرفته شده بود، با این حال در قرن بیستم از دیدگاه آماری برای ارزیابی میزان بیماری های روانی، استفاده شد. مطالعات شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در کشورهای مختلف نشان داده اند که میزان همه گیری به طور متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته است، که این تفاوت به خاطر ابزارهای اندا
زه گیری متفاوت، جوامع متفاوت و روش شناسی متفاوت می باشد. این میزان ها بین %7.3 تا %39.8 متغیر بوده است(غزنوی، کیخا، میرشکار، 2012).
6-2 شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران
زمینه یابی های بهداشت روان در ایران به دو گروه( براساس زمان گرفتن زمینه یابی) تقسیم می شوند. گروه اول شامل زمینه یابی هایی می شود که در بین سال های 1963تا 1971 انجام گرفته است. در این زمینه یابی ها همه گیری اختلال های روانی بین %11.9 تا %18.6 بوده است. گروه دوم شامل گروهی از مطاعات می شود که بعد از انقلاب اسلامی انجام گرفته است، که در این مطالعات همه گیری اختلال های روانی بین%12.5 تا %30.2 بوده است(نوربالا، باقری یزدی، حافظی،2012).
یکی از اولین مطالعاتی که در زمینه گسترده شیوع شناسی اختلال های روانی در ایران انجام گرفته است، بررسی وضعیت سلامت روان افراد در ایران در سال 1378؛ در قالب طرح ملی سلامت و بیماری در کشور انجام گردید، 35014 نفر از افراد 15 سال و بالاتر با بهره گرفتن از پرسشنامه غربالگری سلامت عمومی(GHQ-28) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایجاین مطالعه نشان داد که در مجموع 21 درصد از افراد مورد مطالعه به نوعی دچار علایم روانی بوده اند( محمدی و همکاران، 1382).
دومین زمینه یابی ملی در ایران به منظور دستیابی به شیوع انواع اختلال های روانی در سطح کشور، تحت عنوان طرح ملی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در ایران تدوین شد. این طرح مصوب شورای پژوهش های علمی کشور و معاونت پژوهشی وزارت بهداشت بوده و توسط مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور و معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی در سراسر کشور انجام شد. همه گیری اختلال های روانپزشکی در این مطالعه %17.1 بوده است و اختلال های روانپزشکی در گروه سنی 55-41 سال شایع تر بود. در این مطالعه، %10.9 از افراد مورد مطالعه حداقل از یکی از اختلال های روانی رنج می برند( محمدی و همکاران، 1382؛ نوربالا، باقری یزدی، حافظی،2012).
در مجموع؛ می توان گفت که مطالعات همه گیر شناسی در کشور ما، محدود و تعداد مطالعات انجام شده معدود می باشد. اطلاعات بدست آمده از این بررسی ها که همگی در جامعه های آماری محدود( در شهر یا روستا) و در منطقه ای کوچک از استان های کشور انجام شده اند، دلالت بر این دارند که میزان شیوع این اختلال ها بین9/11 تا 9/26 درصد متغیر می باشد. در جدول 9-2 به طور اجمالی مطالعات شیوع شناسی اختلال های روانی از سال 1964 تا 1381، به همراه درصد شیوع اختلال های روانی، آمده است.

جدول 9-2 نتایج مطالعات همه گیر شناسی از سال 1964 تا 1381

7-2 شیوع شناسی اختلال های اضطرابی
در سالهای اخیر، متوجه شده ایم که از میان اختلال های روانی؛ نه تنها همه گیری اختلال های اضطرابی رو به افزایش است، بلکه میزان بیماری های مرتبط با اختلال های اضطرابی بسیار قابل توجه است. سبب شناسی اختلال های اضطرابی چندین عامل را شامل می شود از جمله تعیین کننده های زیست شناختی، روان شناختی، اجتماعی ؛ که به وسیله تعدادی از عوامل خطر و محافظتی تعدیل می گردد. مطالعات بین فرهنگی در شیوع شناسی مهم ترین منبع اطلاعاتی برای در نظر گرفتن اثر متقابل بین این عوامل است. مطالعات تطبیقی شیوع شناسی نقش اساسی را در تحول سیاست های سلامت مرتبط با اختلال های اضطرابی بازی می کند. این قبیل دانش های همه گیر شناختی برای شناخت راه های مناسب مداخله بسیار ضروری می باشد( سامرز و همکاران، 2006).
درصد بالایی از جمعیت عمومی بزرگسال علایم اتفاقی یا متوسط اضطراب را تجربه می کنند. برخی از شواهد حاکی از این است که این افراد در معرض خطر تجربه اختلال های اضطرابی هستند، اگر آنها حمله های وحشت زدگی را تجربه کنند، مشکلات خواب داشته باشند ویا حساسیت اضطرابی بالایی داشته باشند. نگرانی ویژگی اصلی اختلال اضطراب منتشر می باشد که بسیاری از افراد غیر بالینی که نگرانی هایی درباره کار، مسایل مالی، خانوادگی، و از این قبیل دارند؛ آن را تجربه می کنند. علایم اضطراب و اختلال های مربوط به آن همه گیرترین مشکلی است که بهزیستی هیحانی و جسمانی تعداد بسیاری از افراد در جمعیت عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. افرادی که از اختلال های اضطرابی رنج می برند، ابتدا به خاطر علایم جسمانی غیرقابل توجیه خود، به پزشک خانواده در مکان های سرپایی مراجعه می کنند( کلارک و بک ، 2010).
سازمان جهانی سلامت (WHO) در طی زمینه یابی جهانی بهداشت روان، اضطراب را با همه گیری 12ماهه از %2.4 در شانگهای، چین تا %18.2 در ایالات متحده؛ شایع ترین اختلال در همه کشورهای دنیا دانسته است(کلارکو بک، 2010).
8-2 تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی
بسیاری از دانش ما درباره شیوع شناسی اختلال های روانی، بر مبنای تحقیقات کشورهای غربی می باشد. اگرچه تعداد محدودی از مطالعات شیوع شناسی در مناطق توسعه نیافته دنیا انجام گرفته است، اما تفاوت این تخقیقات از تنوع روش شناسی تحقیقات و طرح مطالعاتی (از جمله روش نمونه گیری، ابزارهای تشخیصی، اندازه نمونه) ناشی شده است. به منظوررفع این مشکل، اخیرا، سازمان بهداشت جهانی(WHO) دست به انجام پژوهشی در 28 کشور دنیا پرداخته اند. به منظور تسهیل مقایسه نتایج بین فرهنگی، تمام زمینه یابی ها از استانداردهای روش شناسی معمول همچون روش نمونه گیری خوشه ای، مصاحبه چهره به چهره توسط افراد آموزش دیده و استفاده از ابزار تشخیصی کاملا ساختار یافته برای اختلال های DSM-4؛ استفاده کردند. تا کنون زمینه یابی در 14 کشور از جمله آمریکا(مکزیک، کلمبیا، ایالات متحده)، اروپا (بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا،هلند، اسپانیا و اکراین)، خاورمیانه(لبنان)، آفریقا (نیجریه)، و آسیا(چین، ژاپن)؛ کامل شده است. شش کشور از این کشورها(چین، کلمبیا، لبنان، مکزیک، نیجریه، و اکراین) توسط بانک جهانی به عنوان کمتر توسعه یافته طبقه بندی شده اند. اختلال های اضطرابی اندازه گیری شده اختلال وحشت زدگی، گذرهراسی، هراس خاص، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال اضطراب منتشر می باشد. تمام یافته های همه گیری در این مطالعه نتایج کمتری را نسبت به مطالعات گذشته نشان داده است. همه گیری 12 ماهه برای تمام اختلال های اضطرابی بین %2.7 برای چین تا%8.1 برای ایالات متحده بوده است. در ارتباط با یافته های قبلی، میزان همه گیری اختلال های اضطرابی در ایالات متحده دو تا سه برابر بالاتر از کشورهای اروپایی بود. بسیار قابل توجه است که فراوانی برخی از اختلال های اضطرابی در فرهنگ های مختلف تقریبا یکسان می باشد از جمله هراس خاص و اختلال اضطراب اجتماعی در بسیاری از فرهنگ ها معمول بود در حالی که اختلال وحشت زدگی و گذرهراسی گستردگی کمتری داشتند. با این وجود، همه گیری اختلال اضطراب منتشر به طور قابل توجهی در کشورهای کمتر توسعه یافته متفاوت بوده است. به طور مثال، میزان کمتر اختلال اضطراب منتشر در مکزیک و نیجریه دیده شده است در