منبع مقاله درمورد اختلالات روانی

حالی که اختلال اضطراب منتشر گستردگی بالایی در کشورهای آسیایی از جمله چین و ژاپن داشته است (میشل، زتچ، مارگراف، 2007). شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد فرهنگ نقش معناداری را در بیان علایم اضطرابی بازی می کند. علایم جسمانی به نظر می رسد در اختلال های هیجانی بسیاری از کشورهای دیگر برجسته تر از کشورهای غربی و اروپایی باشد (کلارک و بک، 2010).
در نهایت باید در نظر داشت که ملاک های تشخیصی به کار رفته شده، بر اساس مفاهیم غربی از اختلال های روانی می باشد؛ و بر این اساس ممکن است تجارب اضطراب در دیگر فرهنگ ها پایایی چندانی نداشته باشد(میشل، زتچ، مارگراف، 2007؛ کلارک و بک، 2010).
در این رابطه این قابل سوال است که چه مقوله های تشخیصی متناسب با طبقات فرهنگی در دیگر فرهنگ ها می باشد.
تحقیقات شیوع شناسی آینده باید سوالات مرتبط با اعتبار بین فرهنگی ملاک های تشخیصی را برطرف کنند. باید در نظر گرفته شود که چه تعدیل هایی در روش های مصاحبه( مانند شروع با سوالات مرتبط با علایم جسمانی) ممکن است منجر به تخمین درست میزان همه گیری در برخی فرهنگ ها دارد.
9-2 وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی
تعدادی از متغیرهای اجتماعی جمعیت شناختی با اختلال های اضطرابی مرتبط می باشد. عوامل ذیل به طور مداوم مرتبط با همه گیری بالا بوده اند.
جنسیت: یافته این گونه نشان داده اند که زنان همه گیری بالاتری در اختلال های اضطرابی دارند. تفاوت های جنسیتی به طور خاص در هراس خاص و گذرهراسی دیده می شود.
وضعیت تاهل: پاسخ دهندگان متاهل همه گیری پایین تری نسبت به پاسخ دهندگان بیوه، مطلقه، و مجرد دارند. در این رابطه ممکن است این گونه فرض شود که افراد با اختلال های اضطرابی به سختی می توانند یک رابطه عاطفی را شروع کنند و یا ادامه بدهند. از دست دادن رابطه، به نظر می رسد یک عامل خطر برای اختلال های اضطرابی است.
اشتغال: بیکاری، خانه دار بودن، و نداشتن هیچ شغلی با همه گیری بالا مرتبط می باشد.
تحصیلات: تحصیلات پایین تر با اختلال های اضطرابی مرتبط می باشد.
موقعیت مالی: درآمد پایین با همه گیری بالاتر اختلال های اضطرابی مرتبط می باشد (میشل، زتچ، مارگراف، 2007).
10-2 خلاصه فصل
در این فصل به تفضیل ادبیات پژوهشی مرتبط با اختلال های اضطرابی و مفهوم شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی از جمله اختلال اضطرابی؛ مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور ابتدا مبانی نظری اختلال های اضطرابی مورد بحث قرار گرفت و ملاک های تشخیصی هرکدام از اختلال های اضطرابی مطابق طبقه بندی DSM-5 مورد ملاحظه قرار گرفت. درباره مفهوم شیوع شناسی نیز به تعریف این مفهوم پرداخته شد و شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی، از جمله اختلال های اضطرابی مورد بررسی قرار گرفت. در انتها مشخص شد که اختلال های اضطرابی یکی از همه گیرترین انواع اختلال های روان شناختی می باشد و حضور اختلال اضطرابی و یا حتی علایم اضطرابی، با کاهش معنادار کیفیت زندگی و همچنین عملکرد اجتماعی و شغلی همراه می باشد.

فصل سوم
روش پژوهش

1-3 مقدمه
روش تحقیق در هر پژوهش با توجه به هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها انتخاب شده است. در این فصل با توجه به موضوع پژوهش یعنی شیوع شناسی اختلال اضطرابی در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی از طریق طرح پیمایشی توصیفی انجام گرفته است.
با نظر به مفروضات روش تحقیق تلاش شده است، تا از جامعه بزرگسالان بالای 16 سال استان خراسان جنوبی، حجم مناسب انتخاب شده و سپس ویژگی های ابزار پژوهش به همراه اعتبار و پایایی آن بیان گردیده است.
همچنین روش های جمع آوری اطلاعات توضیح داده می شود.
2-3طرح پژوهش
طرح پژوهش، با توجه به ماهیت و اهداف آن از نوع پیمایشی توصیفی میباشد.
3-3 جامعه آماری،نمونه پژوهش و روش نمونه گیری
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش جمعیت بزرگسال 16 سال یا بالاتر ساکن در استان خراسان جنوبی در سال 1393بوده است.
ملاک ورود افراد بالای 16 سال است که از مهارت های زبانی کافی برای درک و دنبال کردن مصاحبه برخوردار باشند.
ملاک خروج افرادی را شامل می شود که توانایی شناختی برای پاسخ به مصاحبه را ندارند، و نیز افرادی که در تمام مدت نمونه گیری در بیمارستان یا در یک موسسه بستری باشند.
با در نظر گرفتن اطمینان 95% ، دقت 3% ، 5/0= p و اثر طرح 4/1 ، حجم نمونه از رابطه برای کل استان 1500 نفر برآورد شد. با توجه به این که پوشش لازم از مناطق استانداشته باشیم، نمونه گیری در پنج شهرستان (یک شهرستان از هریک از جهات شمال، جنوب، مغرب، مشرق و مرکز استان) انجام شد و تعداد نمونه در هر شهرستان 300 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود، به این صورت که در مرحله اول استان را به پنج منطقه(طبقه) شمال، جنوب، مغرب، مشرق و مرکز استان تقسیم کرده و از هر منطقه یک شهرستان به طور تصادفی انتخاب شدند. در شهرستان های انتخاب شده با همان شیوه تعدادی مراکز بهداشتی انتخاب کردیم. در مراکز منتخب به روش سیستماتیک تعدادی خانوار انتخاب و با مراجعه به خانوار فوق یک نفر به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه با مصاحبه از وی تکمیل شد.
4-3 ابزار پژوهش
ابزار مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر می باشد:
1-4-3 مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل(CIDI)
مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی یک مصاحبه کاملاً ساختار یافته و جامع برای ارزیابی اختلالات روانی است که توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO)با همکاری اداره پیشین الکل ،سو ءمصرف مواد و بهداشت روان آمریکا ابداع گردید(امینی و همکاران،1385). نسخۀ1/2 این مصاحبه با معیارهای تشخیصیDSM- IV-TR وICD10 تنظیم و در سال 1997 منتشر شد (داوری آشتیانی و همکاران،1383)؛ می تواند توسط مصاحبه گران غیر حرفه ای مورد استفاده قرار بگیرد (کسلر ،2005).CIDI امکان تشخیص گذاری اختلال های روانپزشکی را در طول عمر فراهم می کند و شامل 14 بخش می باشد که هر کدام با حرفی مشخص شده اند(ازA تا X)و 17 حوزه تشخیصی عمده را پوشش می دهد. اختلال های هراسی و اضطرابی در بخش D قرار گرفته اند (امینی و همکاران،1385). در صورتی که تمامی معیارهای تشخیصی یک بیماری، در مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل، مثبت باشد، استنباط می گردد که آن بیماری در دوره ای از زندگی شخص، وجود داشته است.چنان چه تشخیص طول عمر مطرح شود، اطلاعاتی که نشانه REC (آخرین بار) گرفته اند، برای استنباط این موضوع مورد استفاده قرار می گیرد که آیا تشخیص جنبه کنونی دارد یا خیر. ” کنونی ” به صورت چندگانه (در دو هفته گذشته، ماه گذشته، شش ماه گذشته یا سال گذشته ) شناسایی می شود (کاویانی و همکاران، 1385). از نظر اعتبار، مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل، شاخص ویژگی برای اکثر اختلال های روانپزشکی بالاست(بالای 85/0). شاخص حساسیت برای تشخیص ها تا حدی پایین تر است، به خصوص برای اختلال های شدید روانپزشکی(مانند اسکیزوفرنی). سنجش پایایی ابزار به روش باز آزمایی نشان داد که برای اکثر اختلال های روانپزشکی،پایایی تشخیص گذاری در حد قابل قبول است (کاپا بالاتر از 4/0) (ابوالقاسمی،بخشیان و نریمانی،1391). چندین مطالعه نیز پایایی خوب تا عالی CIDIرا بین پرسشگران و در فرهنگ های مختلف و زمان های متفاوت نشان داده اند (داوری آشتیانی و همکاران،1383).
5-3 روند گرد آوری اطلاعات
همانگونه که در روش نمونه گیری گفته شد، از کل استان پنج شهرستان( در جهت شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) انتخاب شدند. شهرستان های انتخابی، در مرکز شهرستان بیرجند؛ در شمال شهرستان قاین؛ در جنوب شهرستان خوسف؛ در شرق شهرستان درمیان و در غرب شهرستان سرایان انتخاب شدند. به همین ترتیب در هر شهرستان در بخش مرکزی شهری، با توجه به تعداد و جمعیت مراکز بهداشتی و در حومه شهرستان در چهار جهت اصلی، نواحی روستایی که جمعیت روستایی عمده را تحت پوشش قرار می دادند، انتخاب شدند. در نواحی منتخب، از خانواده هایی که انتخاب شدند یک نفر به طور تصادفی مورد مصاحبه قرار می گرفت. افراد مصاحبه کننده گروهی متشکل از افراد دارای مدرک کارشناسی روانشناسی و مددکاری بودند که نحوه کار با ابزار پژوهش به آنها آموزش داده شده بود.
6-3 روش تجزیه تحلیل اطلاعات
ضمن توصیف داده ها با جداول، از آزمون های کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک برایتجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. سطح معنی داری 5% و نرم افزار مورد استفاده SPSS بوده است.
7-3 خلاصه فصل
با توجه به آنچه که در این فصل بیان شد، طرح پژوهشی پیمایشی می باشد و از طریق نمونه گیری خوشه ای مرحله ای بر روی 1500 نفر از جمعیت عمومی بزرگسال در 5 شهر استان خراسان جنوبی در سال 1393 اجرا شد. افراد انتخاب شده در این طرح پژوهشی مورد مصاحبه بالینی به وسیله مصاحبه ساختار یافته CIDI قرار گرفتند و بر اساس ملاک های تشخیصی لازم برای اختلال های اضطرابی مورد کد گذاری قرار گرفتند.

فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه
در این فصل سعی بر آن است که به اهداف و سؤال‌هایی که در فصل اول با عنوان سؤال‌های پژوهش مطرح شد، پاسخ داده شود.

4-2- تجزیه‌وتحلیل و توصیف داده های گردآوری‌شده
4-2-1 اطلاعات جمعیت شناختی:
جدول 1-4) توزیع مشخصه های جمعیت شناختی افراد مورد بررسی

متغیر فراوانی فراوانی درصدی
جنسیت مرد
زن 732
768 8/48
2/51
وضعیت تاهل متاهل
همسرفوت شده
جدا از همسر
مطلقه
مجرد 846
110
19
128
397 4/56
3/7
3/1
5/8
5/26
وضعیت شغل بدون شغل
شاغل 732
768 8/48
2/51
وضعیت تحصیلی بیسواد-ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
دانشگاهی 465
282
361
392 31
8/18
1/24
1/26
سن <30
39-30
49-40
>50 473
358
350
319 5/31
9/23
3/23
3/21
شهر قاین
بیرجند
درمیان
خوسف
سرایان 300
300
300
300
300 20
20
20
20
20

همانگونه که در جدول 1-4 مشاهده می شود؛ در این پژوهش درصد زنان بیشتر از مردان می باشد (%2/51 زن و %8/48 مرد).
از نظر وضعیت تاهل، بیشتر افراد شرکت کننده افراد متاهل (%4/56) می باشند و سپس افراد مجرد، مطلقه، فوت همسر و جدا از همسر به ترتیب بیشترین فراوانی را در افراد شرکت کننده داشتند.
از نظر وضعیت شغلی، افراد دارای شغل 2/51 درصد و افراد بدون شغل 8/48 درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده بودند.
از نظر سنی، بیشترین تعداد افراد شرکت کننده کمتر از 30 سال سن داشتند(%5/31)، سنین بین 39-30(%9/23)، سن بین 49-40(%3/23)، بالای 50سال(%3/21) به ترتیب بیشترین فراوانی سنی را در بین افراد شرکت کننده داشتند.
در این پژوهش از هر کدام از 5 شهر قاین، بیرجند، خوسف، درمیان، سرایان 300نفر انتخاب شده است.