کانــــدیدای جدی برای جانشینی سوختهای فسیلی در خودروها به شمار می آیند . این نوع پیلهای ســـوختی دارای دو نوع متانولی و هیدروژنی هستند که در واقع نوع سوخت استفاده شده در آند متفاوت است.

۲-۲-۳ پیل‌های سوختی اسید فسفریکی
پیل‌های سوختی اسید فسفریکی از اسید فسفریک خیلی غلیظ بعنوان الکترولیت استفاده می‌کنند. اسید درون محفظه‌ای از

Leave a Reply