اکسیدهای فلزی و فلزات خنثی نیز استفاده نمود. پیل‌های سوختی آلکالینی از دهه ۱۹۶۰ در برنامه‌های فضایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

۲-۲-۲ پیلهای سوختی پلیمری
در این نوع از پیلهای سوختی از الکترولیتهای پلیمری استفاده می شود که از پلیمرهای دارای قابلیت عبوردهی پروتون می باشند . دمای کاری آنان بین ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد بوده و

Leave a Reply