مشاهده است.

شکل (۲-۳) خودرویی با سوخت هیدروژنی ]۲[

با ساخت اولین خودروی پیل سوختی، این فن‌آوری علاوه بر عرصه هوایی، به کاربردهای زمینی در ایالات متحده کشیده شد و کمپانی‌های خودروسازی در آمریکا به این فن‌آوری علاقه‌مند شدند و تحقیقات گسترده در این زمینه شدت گرفت.
امروز شرکت هاى ماشین سازى فراوانى در جهان، هزینه هاى هنگفت

Leave a Reply