را در بین انجمن‌های مهندسی و دانشمندان نشان می‌دهد.

شکل (۲-۴) انتشارات ثبت شده سالانه در جامعه جهانی ] ۲ [

۲-۲ انواع پیلهای سوختی :
پیل‎های سوختی براساس نوع الکترولیت استفاده شده در آن‎ها به پنج نوع اصلی طبقه بندی می‎شوند] ۲ [.
* پیل سوختی قلیایی (AFC)
* پیل سوختی الکترولیت پلیمری با غشاء مبادله کننده پروتون (PEMFC)

Leave a Reply