دانلود پایان نامه

های مختلف تفاوت معنی داری نداشت ولی فراوانی آنومالی های بزرگ در سال های مختلف از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت. بین فصل تولد وشیوع ناهنجاری ها ارتباطی نداشت . در این مطالعه شیوع ناهنجاری های خفیف مورد بررسی قرار نگرفت وبه علت گذشته نگر بودن این مطالعه ، سابقه ی ناهنجاری در خانواده وازدواج فامیلی به طور دقیق مطالعه نشده

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان ۷[، آنهارا، ۱-۱-۲-، بته۲