،سن تولد به دست آمده است . انواع آنومالی های تقسیم بندی شده مطابق با تقسیم بندی بین المللی ،مشخص گردید که نقایص سیستم عصبی با شیوع (۶۵/۵۲درصد) بیشترین میزان را داشته ، نقایص عضلانی – اسکلتی با شیوع (۸۶/۲۳ درصد) سیستم ادراری –تناسلی (۸۲/۶ درصد ) ، آنومالی های کروموزمی (۸۷/۱درصد) که این میزان برای متولدین زنده (۱۱۷/۱ درصد) وبرای

Leave a Reply