متولدین مرده (۷/۴۰ درصد) گزارش شده است.(۲۳)
در مطالعه ی مقطعی دیگر در استان قزوین که روی ۳۳۳۸۰ کودک از مرحله ی نوزادی تاسن ۸ سالگی از سال ۸۳-۷۹ با هدف تعیین بروز آنومالی های ژنتیکی ومادرزادی در بیمارستان و مرکز ژنتیکی انجام گرفته شد، شیوع آنومالی مادرزادی ۹/۲ درصد و شیوع آنومالی مادرزادی در جنس پسر (۵۳۹مورد) بیشترازدختر

Leave a Reply