دانلود پایان نامه

(۴/۳۱درصد ) آنومالی متعدد بود بیشترین ناهنجاری ها در سیستم اسکلتی مشاهده شد که بیشترین موردکلاب فوت وسپس پلی داکتیلی بود بعد از آن آنومالی سرو گردن ، شکاف کام و شکاف لب وشایع ترین آنومالی دستگاه تناسلی ،هیپوسپادیازیس بود. از ۱۱۸ آنومالی ،۲/۳۲ درصد یعنی ۳۸ مورد در سال ۸۱ ودر سال ۸۲ و ۸۳ هر کدام ۴۰مورد. آنومالی گزارش شده بین سال

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه mm، شد:، l_p=3〖d^'〗_p=2.91، l=d_o=1