(۴/۳۱درصد ) آنومالی متعدد بود بیشترین ناهنجاری ها در سیستم اسکلتی مشاهده شد که بیشترین موردکلاب فوت وسپس پلی داکتیلی بود بعد از آن آنومالی سرو گردن ، شکاف کام و شکاف لب وشایع ترین آنومالی دستگاه تناسلی ،هیپوسپادیازیس بود. از ۱۱۸ آنومالی ،۲/۳۲ درصد یعنی ۳۸ مورد در سال ۸۱ ودر سال ۸۲ و ۸۳ هر کدام ۴۰مورد. آنومالی گزارش شده بین سال

Leave a Reply