دانلود پایان نامه

است.(۲۲)
در یک مطالعه ی مقطعی در زایشگاه مطهری در آذربایجان غربی از بین ۱۴۱۱۲۱ زایمان که شامل تولد های زنده و مرده (از سال ۸۴-۸۰) ۲۶۴ (۱۸۷در ۰۰۰/۱۰ تولد) ناهنجاری گزارش شد . اطلاعات آنها از پرونده های ثبت شده در زایشگاه که شامل انواع ناهنجاری های مادرزادی و عوامل تأثیرگذار در آن ها ،جنس ، وزن جنین یا نوزاد سن مادر ،نوع زایمان

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های اندوهشان، موسی،، وکینه، کسی،