نوع زایمان وعوامل مربوط به نوزادان شامل وزن ،قد ،دور سر ،دور سینه ،جنس در معاینه نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند .درمجموع تعداد ۳۸۴۰ نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند که تعداد ۲۰۰۷ نوزاد (۳/۵۲ درصد) پسر و۱۸۲۹نوزاد (۶/۴۷ درصد ) دختر و۴ مورد (۱/۰ ) درصدابهام جنسی داشتند.میزان فراوانی ناهنجاری ۱۱۸ (۱/۳ درصد) بود که ۹۰ مورد آن (۳/۷۶درصد)

Leave a Reply