رولندز و همکاران۱۲ ????،بیچر۱۳ و همکاران????)، تحتکتفی (تونزند و همکاران ????، بیچرو همکاران????) و دندانه ای قدامی (مولانگل و همکاران???? ، بیچرو همکاران????) فعال هستند.
بعد از آن در این راستا برای تعیین اعتبار آزمون تستهای FC و EC یک مطالعه جامع از فعالیتEmg عضلات شانه در طی تستهای FC و EC انجام شد.
که در این مطالعه نشان

Leave a Reply