مسئله باقی میماند که در چه وضعیتی میتوان فعالیت این عضله را از سایر عضلات جدا کرد. در این مطالعه به دنبال وضعیتی هستیم که بتواند فعالیت عضله فوقخاری را از سایر عضلات جدا کند.

۱-۴-اهداف تحقیق
۱-۴-۱-اهداف کلی:
عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیتهای مختلف
۱-۴-۲-اهداف جزئی
RMS عضلات کمربند شانه ( فوق خاری، ذوزنقه

Leave a Reply