دانلود پایان نامه

داده که در هر دو تست FC و EC عضله فوقخاری با MVC??% است و فعالیت این عضله به صورت انتخابی نیست چرا که ? عضله دیگر هم از جمله تحتخاری، تحتکتفی ، بخش میانی ذورنقه ، بخش تحتانی ذوزنقه، دندانه ای قدامی، دلتوئید میانی، قدامی و خلفی بیش از MVC ??% فعال بودند (کریگ۱۴ و همکاران????).
بنابراین بررسی الکترومایوگرافی، آزمایشهای FC و EC

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد میزان فروش، صنعت خودرو