الکترومیوگرافی۸ جاب و کلی دادههای کافی برای حمایت از تفکیک فعالیت عضله فوقخاری در تستهای FC و EC ارائه نکردهاند.
در واقع شواهد الکترومیوگرافی نشان میدهد که در تستهای FC و EC شدت فعالیت عضله دلتوئید بالا است(تونزند۹ و همکاران ????،مولانگل۱۰ و همکاران????، رینولد۱۱ و همکاران????). علاوه بر عضله فوقخاری (مولانگل و همکاران????،

Leave a Reply