شود.

k_λ=Rr_0/(ir_(p )^2+( λ⁄۲ )R(R-r_0 ))=1.88≈۲

بنابراین مقادیر α و μ تغییر چندانی نمی‌کند.

حال بقیه پارامترها محاسبه می‌شود (مطابق شکل ۴-۱):
D_s=2R+〖d^’〗_p≅۶ mm
l=d_o=1 mm
l_s=10 mm
l_p=3〖d^’〗_p=2.91
لذا ضخامت دایره خواهد شد:
t=l_(p )/√۳=۱.۶۸ mm≈۲ mm

شکل ۴-۱- شماتیک انژکتور پیچشی با مشخص کرد

Leave a Reply