mm

dp=√((۲Rd_0)/ik)=√((۲×۲.۵×۱×〖۱۰〗^(-۶))/(۳×۲))=۹.۱۴۲×〖۱۰〗^(-۴) m≈۰.۹≈۱ mm

B=R/r_p =5.47

B^2/i-K=6.97
〖d^’〗_p=d_p/√φ=۰.۹۷
Re=4G/(πρν√i 〖d^’〗_p )=1.13×〖۱۰〗^۴ log⁡λ=۲۵.۸/〖〖(log〗⁡〖Re)〗〗^۲.۵۸ -۲⟶λ=.۰۴۷
ϕ=۱.۰۵
K/λ (ϕ^۱.۵-۱)=۳.۲۳

با توجه به این که K/λ (ϕ^۱.۵-۱) B^2/i-K است، باید k_λ محاسبه

Leave a Reply