دانلود پایان نامه

) قطر سوراخ خروجی به‌دست آورده می‌شود.
با فرضهایی برای i و R معمولاً ۴ تا ۲ i = و ro(5-2)= R در نظر گرفته می‌شوند، با استفاده از رابطه ۳-۴۱ (d_p=√(〖۲Rd〗_۰/iK)) قطر سوراخ ورودی یافته می‌شوند.
اگر شرط زیر برقرار باشد می‌توان از اثرات لزجت صرفنظر کرد.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه →K=2، μ=۰.۳، α=۸۰، آمد: