(لزجت سینماتیک)
kg/s
۰.۰۱۵
G (دبی جرمی)
kg/m3
۱۰۰۰
ρ(چگالی)
بی بعد
۰.۸۸
φ(مقدار تقابل)

با توجه به شکل ۳-۲ مقادیر K و µ، با داشتن α بهدست خواهند آمد:
α=۸۰ →K=2 , μ=۰.۳
همچنین i=3 در نظر گرفته می‌شود:

do=√(۴G/(πμ√(〖۲P〗_t ρ)))=√((۴×۰.۰۱۵)/(۳.۱۴×۰.۳√(۲×۲×〖۱۰〗^۹ )))=۱.۰۰۳×〖۱۰〗^(-۳) m≈۱ mm

R=5r_o=2.5

Leave a Reply