های دو جزئی استفاده شده در کالیبراسیون ۷۰
جدول ۴-۳- غلظت های مختلف فلزات سرب و جیوه در مخلوط های دو جزئی استفاده شده در مرحله پیشگوئی ۷۰
جدول ۴-۴- نتایج به دست آمده در نمونه های سنتزی مربوط به سرب و جیوه با PLS ۷۳
جدول ۴-۵- نتایج به دست آمده در نمونه های سنتزی مربوط به سرب و جیوه با PLS-D ۷۵
جدول ۴-۶- نتایج به دست آمده در

Leave a Reply