دانلود پایان نامه

OSC-PLS17/0، ۱۸/۰ و توسط روش D-OSC-PLS030/0، ۰۳/۰ به دست آمد. این روش برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه در نمونه های آبی به کاربرده می شود.

مقدمه
فصل اول

۱-۱- کمومتریکس۱
گستره وسیعی از روش‌های آمار و ریاضی جهت توصیف و تفسیر نتایج آزمایش‌های مختلف ارائه و بررسی شده‌اند. بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد سوختى، فناورى، ناگهانی،، کارگیرى