این زمینه منجر به پیدایش زیر شاخه‌هایی از قبیل بیومتری۲، سایکومتری۳، اکونومتری۴، آمار دارویی۵ و غیره شده است. با رشد و تکامل سریع دستگاه‌های مورد استفاده در شیمی، در هر آزمایش حجم وسیعی از اطلاعات تولید می‌شود. این حجم زیاد داده‌ها، احتیاج به روش‌هایی جهت کاهش داده‌ها، نمایش واضح‌تر و استخراج اطلاعات مفیدتر را افزایش می‌دهد.

Leave a Reply