دانلود پایان نامه

را توسط روش اسپکتروفوتومتری اندازه گیری کرد.از جمله عوامل مهم در این پروژه بهینه سازی pH محلول ،غلظت گالوسیانین ،زمان تثبیت و زمان پاسخ می باشد. این عوامل برای بهبود و بالا بردن حساسیت این روش مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد. بهترین راندمان این متد با۱pH= ،غلظت گالوسیانین ۰۰۶/۰ مول بر لیتر ،زمان تثبیت ۲۰ دقیقه و زمان پاسخ ۲۰

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیررسمی