طراحی این نوع انژکتورها پرداخته و در پایان، این روش در یک قالب طبقهبندی شده ارائه گشت.

ساخت و آزمودن انژکتور
مقدمه
در این بخش ضمن فرض یک شرایط اولیه خاص به طراحی انژکتور پیچشی ساده پرداخته‌ و سپس بر اساس آن، مدل‌ها و نقشه‌های انژکتور با استفاده از نرمافزار CATIA استخراج می‌شود.
در مرحله بعد

Leave a Reply