استفاده و جنس و نوع انژکتور مقادیر مختلفی دارد. همچنین متغیرهای دیگری مانند لزجت سیال مورد استفاده، دبی مورد نیاز و به طور کلی شرایط محیطی و نوع بهره‌برداری از انژکتور در طراحی آن تأثیرگذارند.
خلاصه فصل
در این فصل ضمن بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر عملکرد انژکتور پیچشی ساده، به ارائه یک تئوری برای دستیابی به روشی برای

Leave a Reply