مقاله درمورد
ایستگاه، یخبندان، روزهای، سانتیگراد

مقاله درمورد ایستگاه، یخبندان، روزهای، سانتیگراد

دسامبر 29, 2018 0 By edame

4/18
14
10
2/7
8/6
6/8
4/13
5/18
5/22
8/24
25
6/22
16
تاریک
18
1/14
9/9
6/7
5/7
1/9
9/13
6/18
4/22
7/24
7/24
1/22
1/16
سدسفیدرود
7/19
1/15
1/10
2/7
2/7
9/9
6/15
9/19
2/24
3/27
9/26
5/24
3/17
گیلوان
5/21
9/15
3/10
2/7
9/6
2/10
7/15
6/20
1/25
9/27
4/28
2/26
18
پارودبار
6/19
4/14
1/9
8/6
2/7
4/10
4/15
3/20
7/24
4/27
5/27
7/24
3/17

نمودار 3-1 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه رشت بر حسب درجه سانتیگراد

نمودار 3-2 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه منجیل بر حسب درجه سانتیگراد

نمودار 3-3 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه قلعه رودخان بر حسب درجه سانتیگراد

نمودار 3-4 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه فخرآباد بر حسب درجه سانتیگراد

نمودار 3-5 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه آستانه بر حسب درجه سانتیگراد

نمودار 3-6 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه تاریک بر حسب درجه سانتیگراد

نمودار 3-7 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه سد سفید رود بر حسب درجه سانتیگراد

نمودار 3-8 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه گیلوان بر حسب درجه سانتیگراد

نمودار 3-9 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه پارودبار بر حسب درجه سانتیگراد

با توجه به جدول شماره (3-2) در تمام ایستگاههای منطقه ماههای تیر و مرداد بالاترین دما و ماههای بهمن و دی کمترین دمای ماهیانه منطقه را شامل می گردد و اختلاف چشمگیری بین حداقل و حداکثر و میانگین دمای ماهیانه مناطق وجود ندارد.
میانگین دمای هوا در مناطق کوهستانی پایین تر از سایر نقاط بوده و به تدریج که به سمت کوهپایه و جلگه و ساحل نزدیک می شویم بر میزان درجه حرارت به تدریج افزوده می شود.
مقدار نوسان سالانه دما در منطقه ساحلی حدود 20 درجه سانتیگراد که به علت بالا بودن رطوبت نسبی در منطقه ساحلی نوسان درجه حرارت در شب و روز ماههای سال کم می باشد. مقدار نوسان در روز و شب بسیار کم و حدود 7 تا 4 درجه می باشد. بنابراین در منطقه ساحلی تقریباً روز سرد وجود ندارد نوسان درجه حرارت مناطق کوهستانی منطقه تقریباکم و نشان از بحری بودن آن می باشد.
با توجه به جدول فوق مشاهده می گردد که روند دمای متوسط ماهانه در همه ایستگاهها شبیه به هم بوده و اختلاف آنها اندک می باشد و مناطق مرتفع منطقهدمای پایین تری را دارا می باشد در کلیه این ایستگاهها روند ماهانه دما نشان می دهد که از مهر ماه به بعد دما کاهش پیدا می کند و این افت دما تا اواسط اسفند ادامه دارد و به تدریج از این زمان به بعد دما سیر صعودی را پیش گرفته و در تیر و مرداد ماه به حداکثر خود می رسد.

رابطه ارتفاع با درجه حرارت (گرادیان حرارتی ) :
در بررسی گرادیان حرارتی منطقه مورد مطالعه با توجه به شرایط اقلیمی و وضعیت توپوگرافی به دو بخش ساحلی و غیر ساحلی قابل تقسیم است، بخش ساحلی شامل نوار واقع در ساحل دریای خزر که ارتفاع آنرا می توان کمتر از 200 متر در نظر گرفت می باشد. در این نوار که رابطه بین دما و ارتفاع وجود ندارد می‎توان میانگین ایستگاههای موجود را به عنوان مقدار متوسط منطقه اختیار نمود. در بخش غیر ساحلی و آمار متوسط دراز مدت درجه حرارت ماهانه و سالانه آنها اقدام به رسم گرادیان حرارتی بصورت ماهانه و سالانه گردید که این نمودارها در اشکال شماره (5-10) تا (5-15) ارائه شده اند. در رسم گرادیان های فوق از پیاده کردن نقاطی که آمار ایستگاههای آنها کمتر از 10 سال می باشد خودداری شده است، با توجه به گرادیانهای رسم شده فوق ملاحظه می گردد که تغییرات درجه حرارت با ارتفاع به ازاء هر یک صد متر بین 42/0 تا 66/0 درجه سانتیگراد در ماههای مختلف سال بوده و تغییرات سالانه آن 55/0 درجه سانتیگراد به ازاء هر یکصد متر ارتفاع می باشد، معادلات گرادیانهای ماهانه و سالانه در نواحی بالاتر از 200 متر درمنطقه مورد مطالعه در جدول شماره (3-3) ارایه شده است.

جدول 3-3 معادلات گرادیانهای حرارتی (از ارتفاع 200 متر به بالا)
ماههای سال
معادلات
ضریب همبستگی (R)
فروردین
592/18+H0059/0-=T
958/0
اردیبهشت
154/21+H0047/0-=T
93/0
خرداد
256/27+H0052/0-=T
919/0
تیر
05/30+H0045/0-=T
90/0
مرداد
799/29+H0042/0-=T
865/0
شهریور
25/27+H0048/0-=T
871/0
مهر
945/21+H0052/0-=T
906/0
آبان
503/16+H0056/0-=T
912/0
آذر
95/10+H0059/0-=T
915/0
دی
6287/7+H0062/0-=T
901/0
بهمن
6845/8+H0066/0-=T
943/0
اسفند
946/12+H0064/0-=T
956/0
سالانه
545/19+H0055/0
-=T
961/0

برای فصول سال نیز بین دما و ارتفاع رابطه برقرار شد که همبستگی بسیار خوبی بین کاهش دما و افزایش ارتفاع برای تمام فصول در منطقه به دست آمد که جدول شماره (3-4) رابطه بدست آمده برای فصول مختلف را نشان می دهد.

جدول 3-4 روابط میانگین دما با ارتفاع در فصول مختلف سال
فصول سال
معادلات
ضریب همبستگی
بهار
13/17+H0034/0-=T
842/0
تابستان
5/24+H0047/0-=T
825/0
پاییز
84/14+H0047/0-=T
85/0
زمستان
44/7+H0051/0-=T
8419/0

تعداد روزهای یخبندان :
بر طبق تعریف، روز یخبندان روزی است که طی آن دمای هوا به صفر یا کمتر از آن رسیده باشد. دوره یخبندان نیز به دوره ای اطلاق می گردد که روزهای یخبندان طی آن اتفاق می افتد. جهت بررسی بیشتر و بهتر روزهای یخبندان نیاز به داده های دمای روزانه در ایستگاههای واحد اندازه گیری دما می باشند. (سینوپتیک، کلیماتولوژی، تبخیر سنجی) جدول شماره (3-5) تعداد روزهای یخبندان را در ایستگاههای سینوپتیک، کلیماتولوژی و تبخیرسنجی منطقه مورد مطالعه نشان می دهد. با توجه به جدول شماره (3-5) بالاترین تعداد روزهای یخبندان متعلق به ایستگاه قلعه رودخان با 5/28 روز و پایینترین با 7/14 روز متعلق به منجیل بدست آمد.

جدول 3-5 میانگین تعداد روزهای یخبندان در ایستگاههای هوا شناسی منطقه مورد مطالعه
ماه ایستگاه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
سالانه
رشت
0
4/0
7/4
4/9
9/6
9/2
1/0
03/0
0
0
0
0
4/24
منجیل
0
3/0
5
5
7/3
7/0
0
0
0
0
0
0
7/14
قعله رودخان
0
1/0
2/2
2/11
2/10
7/4
1/0
0
0
0
0
0
5/28
رشت
0
1/0
6/3
8/9
9/8
3/4
1/0
0
0
0
0
0
8/26
آستانه
0
1/0
5/2
7/8
8/7
4/3
0
0
0
0
0
0
5/22
تاریک
0
2/0
9/2
11
6/8
2/4
2/0
0
0
0
0
0
1/27
سفید رود
0
04/0
9/1
8/5
5/8
2
3/0
0
0
0
0
0
5/18
گیلوان
0
3/0
7/4
6/12
3/12
6/3
2/0
0
0
0
0
0
7/33
پارودبار
0
2/0
9/4
8/11
6/11
6/3
2/0
0
0
0
0
0
3/32

نمودار 3-10 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه رشت

نمودار 3-11 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه منجیل

نمودار 3-12 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه قلعه رودخان

نمودار 3-13 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه رشت

نمودار 3-14 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه آستانه

نمودار 3-15 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه تاریک

نمودار 3-16 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه سفیدرود