مفهوم اثر بخشی از دیدگاه روانشناختی

مفهوم اثر بخشی از دیدگاه روانشناختی

آگوست 12, 2018 Off By edame

اثربخشی:

با توجه به دگرگونی های سریع و پر شتاب دانش و معلومات  بشری ، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمانها به عنوان یک سیتم باز  با محیط خود در تعامل قرار دارند و برای تداوم حیات خود نیازمند پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند. از آنجاکه منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمان ها محسوب می شود ، تجهیز و آماده سازی منابع انسانی برای مواجه شدن با تغییرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کلیه سازمان ها با هر نوع مأموریتی باید بیشترین سرمایه ، وقت و برنامه را به پرورش انسانها در ابعاد مختلف اختصاص دهند.( نورمحمدی، 1388)

نیروی انتظامی نیز به عنوان سازمان برقرار کننده نظم و امنیت می تواند با بهره گیری از علم و فناوری و دانش روز توسط نیروی انسانی  که ویژگی های پویایی و یادگیرندگی را دارند، می تواند در ایجاد محیطی امن و توأم با آرامش گام بردارد و از این رو نیاز به ارزیابی و آگاهی از میزان اثربخشی فعالیت های خود را دارد.

آنچه که حائز اهمیت است همه سازمان ها علی الخصوص نیروی انتظامی سرمایه های هنگفتی را در راستای آموزش کارکنان خود هزینه می کنند، و دوره های آموزشی زیادی نیز در این راستا در خصوص اعتلای نیروهای خود برگزار می کنند . لذا آگاهی از میزان اثر بخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران مهم است .

یک برنامه آموزشی چه بدو خدمت و چه ضمن خدمت نمی تواند  با ارزش و مؤثر قلمداد شود؛ مگر اینکه آن برنامه بتواند تغییر اساسی و مورد نر را در رفتار ، مهارت و کاردانی شرکت کنندگان ایجاد نماید؛ بطوریکه در محیط واقعی کار مورد استفتده مطلوب قرار گیرد و پی بردن به این مسائل میسر نخواهد بود، مگر بوسیله یک ارزشیابی جامع و کامل.( ابطحی ، 1383).

 

2-2-12 -1    مفهوم اثربخشی:

    مفهوم اثربخشی در تحلیل سازمانی هم در نقطه اوج و هم در ژرفا قرار دارد. در نقطه اوج است، زیرا هم نظریه های سازمانی و هم اقدامات مدیریتی در نهایت، درصدد تشخیص و ارائه عملکرد اثربخشی هستند. در ژرفای قرار دارد چون نظریه های اثربخشی سازمانی و فهرست معیارهای آن برای ارزشیابی این مفهوم نه ضروری و نه کافی وبسنده به نظر میرسند (کامرون، 1984، به نقل از عباس پور، 1387). امروز اهمیت اثربخشی سازمانی و سردرگمی در مورد آن برای سازمان ها و بخصوص سازمان های آموزشی تا حدودی آشکار شده است ( همان منبع).

 

2-2-12 -3    تعریف اثر بخشی:

     چستر ابرنارد[1] (1938) اثربخشی را  دسترسی به اهداف سازمانی تعریف نموده و به اهداف و بقای سازمان توجه داشته است.اتزیونی[2] (1964) معتقد می باشد که اثربخشی واقعی یک سازمان خاص، بوسیله درجه و میزانی که سازمان به اهدافش دست می یابد تعیین می شود.همچنین درجه و میزانی که یک اقدام و فعالیت به هدف پیش بینی شده نایل می شود (صائبی، 1375). اما از نظر آموزش: میزان تحقق اهداف آموزشی؛ نتایج قابل مشاهده از کار دانش آموزان دراثرآموزش های اجرا شده؛ میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمانی آنها؛ میزان درست انجام دادن کار مورد نظر آموزش بوده است؛ میزان توانایی های ایجاد شده دراثرآموزش ها برای دستیابی به اهداف به میزان ارزش افزوده آموزش (زارعی،1384).

اثربخشی بیرونی نیز؛ تغییراتی است که به دنبال اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی در ابعاد مختلف در رفتار فراگیران ایجاد می گردد (محسن پور، 1385).

[1] Chester Barnard

[2] Atizoni