مزایای توانمندسازی/پایان نامه رهبری خدمتگزار و اعتمادو توانمند سازی کارکنان

مزایای توانمندسازی/پایان نامه رهبری خدمتگزار و اعتمادو توانمند سازی کارکنان

ژانویه 9, 2019 Off By edame

مزایای توانمندسازی
از توانمندسازی کارکنان چه منافعی حاصل می‌شود؟ برخی از مزایای توانمندسازی کارکنان عبارتند از:

 • کارکنان توانمند به نیازهای مشتریان در حین ارائه‌ی خدمت پاسخ‌های سریع و به موقع می‌دهند.
 • افراد توانا به مشتریان ناراضی در حین عودت خدمات پاسخ‌های سریع و به موقع می‌دهند.
 • کارکنان توانمند احساس بهتری نسبت به شغل خود دارند.
 • کارکنان توانا با مشتریان به گرمی و آغوش باز ارتباط برقرار می‌کنند.
 • کارکنان توانمند منبع بزرگی از اندیشه‌ها تلقی شوند(عبداللهی و نوه ابراهیم، 1384)

پاره‌ای دیگر از مزایا نیز عبارتند از(ضیاء کاشانی، 1389):

 • خودمختاری و استقلال
 • غنی سازی مشاغل
 • امکان بیان تفصیلی شرح وظایف
 • تقویت و حمایت کارهای گروهی
 • ایجاد برتری در رقابت سازمانی
 • افزایش استقلال و قدرت تصمیم گیری
 • فراهم آوردن و اطلاعات لازم برای افراد
 • افزایش احساس تعلق، مشارکت و مسئولیت در کارکنان
 • همسویی با نیازهای بازار و مشتریان
 • تعهد بیشتر کارکنان و بهبود کیفیت در کارها
 • ارتباط بهتر کارکنان با مدیران و سرپرستان
 • کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش سودآوری سازمان

2-3-12) رهبری خدمتگزار و توانمندسازی کارکنان
امروزه مدیریت به جای اجبار برای اطاعت زیردستان، به توانمندسازی آن‌ها توجه می‌کند و به خودشکوفایی کارکنان در تعلق به سازمان و تعیین هویت با آن علاقمند است. اولین گام در تحقق این امر، تغییر نحوه نگرش مدیران به اعضای سازمان است. نوع نگرش Y در نظریه «مک گریگور» به مشابه مبنای نظری مناسب برای توانمندسازی، به ارجحیت دادن سبک مدیریت اجتماعی و دموکراتیک، به جای سبک دیکتاتوری و اقتداری منجر می‌شود. مدل رهبری خدمتگزار نیز مفروضاتی مشابه با نظریه مک گریگور دارد. «بوچن»(1998)، «گرینلیف» را پدر جنبش توانمندسازی نام نهاده است و بر آن است که توانمندسازی یکی از مهم‌ترین خصوصیات و ویژگی‌های رهبری خدمتگزار است و در واقع، توانمندسازی در قلب رهبری خدمتگزار قرار دارد و به احساس عدالت و برابری می‌انجامد. در این راستا می‌توان گفت که رهبران خدمتگزار به وسیله‌ی آموزش به پیروان خود، آن‌ها را توانمند می‌سازند و رضایت رهبر خدمتگزار، از رشد و پیشرفت سایرین سرچشمه می‌گیرد. رهبر خدمتگزار، پیروان خود را توانمند می‌نمایند تا بتوانند مسیر آینده خود را پیدا کنند و آن‌ها نیز در عوض، به دیگران کمک می‌کنند که بهترین مسیرها را پیدا کنند. توانمندسازی، اعتماد، خدمت رسانی، صداقت، راستگویی و قدردانی از دیگران که از جمله متغیرهای مورد تأکید رهبری خدمتگزار به شمار می‌آیند، به شکل دهی فرهنگ سازمان نیز کمک می‌کنند.