مزاياي مديريت استراتژيك:پایان نامه درمورد استراتژی

مزاياي مديريت استراتژيك:پایان نامه درمورد استراتژی

ژانویه 9, 2019 Off By edame

) مزاياي مديريت استراتژيك
مدیریت استراتژیک به شركت ها این امکان را مي دهد که به شیوه اي خلاقانه و نوآور عمل کنند و براي شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکنند. این شیوه مدیریت باعث می شود که شركت داراي ابتکار عمل باشد و فعالیت هایش به گونه اي درآید که اعمال نفوذ نماید نه این که تنها در برابر کنش ها، واکنش نشان دهد و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد.از نظر تاریخی، منفعت اصلی مدیریت استراتژیک این بوده است که به شركت کمک می کند از مجراي استفاده نمودن از روش منظم تر، معقول تر و منطقی تر راه ها یا گزینه هاي استراتژیک را انتخاب نماید و بدین گونه استراتژي هاي بهتري را تدوین نماید. تردیدي نیست که این یکی از منافع اصلی مدیریت استراتژیک است ولی نتیجه تحقیقات کنونی نشان می دهد که این فرآیند می تواند در مدیریت استراتژیک نقش مهم تري ایفا کنند. مدیران و کارکنان از طریق درگیرشدن در این فرآیند خود را متعهد به حمایت از سازمان می نمایند. همچنين یکی دیگر از مهم ترین منافع مدیریت استراتژیک این است که موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان مي گردد. از ديگرمنافع بزرگ مدیریت استراتژیک این است که موجب فرصتی می شود تا به کارکنان تفویض اختیار شود. تفویض اختیار عملی است که به وسیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می شوند تا در فرآیندهاي تصمیم گیري مشارکت کنند، خلاقیت، نوآوري و خیال پردازي را تمرین نمایند و بدین گونه اثر بخشی آن ها افزایش خواهد یافت.استفاده از مدیریت استراتژیک سبب می شود که همه مدیران در سطوح مختلف از نظر برنامه ریزی و اجرای آن با یکدیگر تبادل نظر کنند.در نتیجه، نتایج رفتاری مدیریت استراتژیک همانند تصمیم گیری مشارکتی است.بنابراین، یک ارزیابی صحیح از تأثیر استراتژی تهیه شده بر کارهای سازمانی، مستلزم درستی ضوابط ارزیابی مالی و غیرمالی است، تا بتوان اثرات رفتاری آن را بررسی نمود.ر واقع، گسترش نتایج رفتاری مثبت، سبب می شود که شرکت بتواند به هدف های مالی خود دست یابد.تنظیم (فرموله) کردن فعالیت های استراتژیکی، موجب افزایش توانایی در جلوگیری از مشکلات می شود.مديريت استراتژيك قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و کنترل فعالیت ها ارائه می‌دهد و به مدیران کمک می‌کند تا در راستای اهداف تعیین شده تصمیمات اساسی را اتخاذ کنند وبه نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصت‌های تعیین شده تخصیص دهند(کوبین و همکاران ،1376،ص11).