مدلهاي مرتبط با تمايل به ترك خدمت :پایان نامه عدالت سازماني

مدلهاي مرتبط با تمايل به ترك خدمت :پایان نامه عدالت سازماني

ژانویه 9, 2019 Off By edame

پایان نامه عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان
مدلهاي مرتبط با تمايل به ترك خدمت
مدلداگلاسبی.کوریوان
داگلاسبی.کوریوان[1](1999)باارائهیمدلیعلتومعلولیسعیدرکشفروابطبینمتغیّرهایشناساییشدهدرجامعهیموردمطالعهباتمایلبهماندنیارفتنبرآمدهاست.ویاجزایاصلیمدلخودراچنینبیان می کند:تعهدسازمانی،رضایتشغلی،خودمختاری،یکنواختی،حمایتاجتماعی،حمایتهمکاران،حمایتسرپرستی،استرسشغلی،ابهامدرنقش،تضادنقش،کارموردانتظار،پرداختووابستگیشغلی.اینعواملدررضایتشغلیوتعهدسازمانیتأثیرداردوآنهانیزماندنورفتنرابهفردالقا می کند.
مدلدکونیکواستیلول
دکونیکواستیلول[2](2004)رابطهبینعدالتسازمانی،کیفیتنقش،رضایتازپرداختورضایتازسرپرستباتمایلبهماندنیارفتنموردبررسیقراردادهاست.درپژوهشمذکورعدالتسازمانیشاملعدالتدرتوزیعوعدالتدررویههاوکیفیتنقشفرضشدهاست.همچنیندراینمدلفرضشدهاسترضایتازپرداخت می تواندبهطورروشنازعدالتدرتوزیعوبهطورنامحسوسازکیفیتانجامنقشتأثیربپذیردورضایتازسرپرستیبهطورواضحازعدالتدرروشهاوکیفیتانجامنقشتبعیت می کند.نهایتاًدوعاملرضایتازپرداختوسرپرستیباتأثیربرتعهدسازمانی،ماندنیارفتنکارکنانراتحتتأثیرقرار می دهند.
مدلگارتنر
گارتنر[3](1999) برایدستیابیبهتعیینکنندههایساختاریجابجاهي هايي،بامفروضکردنرضایتشغلیوتعهدسازمانیبهعنوانعواملاصلی،عواملفرعیمؤثربرایندوعامل)پرداخت،حمایتهمردیفان،انتظارکاری،تضادنقش،ابهامدرنقش،خودمختاری،یکنواختیدرکار،فرصتهایارتقا،عدالتدرتوزیع،حمایتسرپرستی) راموردآزمونقراردادهاست.نتیجهیمطالعاتوینشان می دهدکهعواملمستقیماًبررضایتشغلیوتعهدسازمانیاثرگذارهستند،آنهانیزبرجابهجاییپرسنلیتاثیردارند.
مدلترکخدمتداوطلبانهیابقایلیومیشل
لیومیشل[4]ازدانشگاهواشینگتنمدلخودراطرحریزیکردند.فرضاصلیمدلیکشوکوتحلیلروانیاستکهقبلازعملترکخدمتروی می دهد،دراثروقوعیکشوک،تفکرکنارهگیریدرفردشکل می گیردوپسازمدتیممکناستشغلوسازمانخودراترککردهویااینکهتصمیمبگیرددرسازمانفعلیبماند(رحمانپور،1380).
مدلمائرتزوروجرگریفر
طبقنظرکارلمائرتزوروجرگریفر[5](2004)نیروهاومکانیزمهایانگیزشیکه می تواندجابهجاییوترکخدمتویاماندگاری افرادراتحتتأثیرقراردهدبههشتدستهیزیرتقسیم می شوند:
نیروهایاحساسی)اثرگذار):احساسخوشایندییاناخوشایندیافراددرتصمیمگیریبرایماندنیارفتنازیکسازمانتأثیر می گذارد.
نیروهایمحاسبهگرانه : ماندنیارفتنبهارزشهایبهدستآمدهوتحققاهداففردیبستگیدارد.
نیروهایقراردادی : ایننیرودربردارندهیادراکاتیاستازمیزانوابستگیمتقابل(بدهکاری)فردوسازمان.
نیروهایرفتاری: ایننیرومتضمنهزینههاییاستکهفردبههنگامخروجازیکسازمانمتصوّر
می شود.
نیروهایگزینهای: ارزیابیفردازبهدستآوردنارزشهایموردنظرازشغلفعلیویاشغلدیگریدرسایرسازمانهااست.
نیروهایهنجاری :برداشتفردازانتظاراتیاستکهخانوادهویادوستانخارجازسازماننسبتبهجابهجاییازسازمانازویدارند.
نیروهایمعنوی: ایننیروبهارزشهایکلیواعتقاداتفردبستگیدارد.
نیروهایتشکلی : رفتارفردبرایترکخدمتنهبهخودسازمانبلکهبهواسطهیپیوندباگروههاوسایرافرادبستگیدارد.
 
[1].Douglas b.Currivann
[2].Deconinck&Stilwell
[3].Gaertner
[4].lee & Mitchell
[5].CarlMaertz&RodgerGriffith