مدلهاي مرتبط با تمايل به ترك خدمت :پایان نامه عدالت سازماني

پایان نامه عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان

مدلهاي مرتبط با تمايل به ترك خدمت

مدلداگلاسبی.کوریوان

داگلاسبی.کوریوان[1](1999)باارائهیمدلیعلتومعلولیسعیدرکشفروابطبینمتغیّرهایشناساییشدهدرجامعهیموردمطالعهباتمایلبهماندنیارفتنبرآمدهاست.ویاجزایاصلیمدلخودراچنینبیان می کند:تعهدسازمانی،رضایتشغلی،خودمختاری،یکنواختی،حمایتاجتماعی،حمایتهمکاران،حمایتسرپرستی،استرسشغلی،ابهامدرنقش،تضادنقش،کارموردانتظار،پرداختووابستگیشغلی.اینعواملدررضایتشغلیوتعهدسازمانیتأثیرداردوآنهانیزماندنورفتنرابهفردالقا می کند.

مدلدکونیکواستیلول

دکونیکواستیلول[2](2004)رابطهبینعدالتسازمانی،کیفیتنقش،رضایتازپرداختورضایتازسرپرستباتمایلبهماندنیارفتنموردبررسیقراردادهاست.درپژوهشمذکورعدالتسازمانیشاملعدالتدرتوزیعوعدالتدررویههاوکیفیتنقشفرضشدهاست.همچنیندراینمدلفرضشدهاسترضایتازپرداخت می تواندبهطورروشنازعدالتدرتوزیعوبهطورنامحسوسازکیفیتانجامنقشتأثیربپذیردورضایتازسرپرستیبهطورواضحازعدالتدرروشهاوکیفیتانجامنقشتبعیت می کند.نهایتاًدوعاملرضایتازپرداختوسرپرستیباتأثیربرتعهدسازمانی،ماندنیارفتنکارکنانراتحتتأثیرقرار می دهند.

مدلگارتنر

گارتنر[3](1999) برایدستیابیبهتعیینکنندههایساختاریجابجاهي هايي،بامفروضکردنرضایتشغلیوتعهدسازمانیبهعنوانعواملاصلی،عواملفرعیمؤثربرایندوعامل)پرداخت،حمایتهمردیفان،انتظارکاری،تضادنقش،ابهامدرنقش،خودمختاری،یکنواختیدرکار،فرصتهایارتقا،عدالتدرتوزیع،حمایتسرپرستی) راموردآزمونقراردادهاست.نتیجهیمطالعاتوینشان می دهدکهعواملمستقیماًبررضایتشغلیوتعهدسازمانیاثرگذارهستند،آنهانیزبرجابهجاییپرسنلیتاثیردارند.

مدلترکخدمتداوطلبانهیابقایلیومیشل

لیومیشل[4]ازدانشگاهواشینگتنمدلخودراطرحریزیکردند.فرضاصلیمدلیکشوکوتحلیلروانیاستکهقبلازعملترکخدمتروی می دهد،دراثروقوعیکشوک،تفکرکنارهگیریدرفردشکل می گیردوپسازمدتیممکناستشغلوسازمانخودراترککردهویااینکهتصمیمبگیرددرسازمانفعلیبماند(رحمانپور،1380).

مدلمائرتزوروجرگریفر

طبقنظرکارلمائرتزوروجرگریفر[5](2004)نیروهاومکانیزمهایانگیزشیکه می تواندجابهجاییوترکخدمتویاماندگاری افرادراتحتتأثیرقراردهدبههشتدستهیزیرتقسیم می شوند:

نیروهایاحساسی)اثرگذار):احساسخوشایندییاناخوشایندیافراددرتصمیمگیریبرایماندنیارفتنازیکسازمانتأثیر می گذارد.

نیروهایمحاسبهگرانه : ماندنیارفتنبهارزشهایبهدستآمدهوتحققاهداففردیبستگیدارد.

نیروهایقراردادی : ایننیرودربردارندهیادراکاتیاستازمیزانوابستگیمتقابل(بدهکاری)فردوسازمان.

نیروهایرفتاری: ایننیرومتضمنهزینههاییاستکهفردبههنگامخروجازیکسازمانمتصوّر
می شود.

نیروهایگزینهای: ارزیابیفردازبهدستآوردنارزشهایموردنظرازشغلفعلیویاشغلدیگریدرسایرسازمانهااست.

نیروهایهنجاری :برداشتفردازانتظاراتیاستکهخانوادهویادوستانخارجازسازماننسبتبهجابهجاییازسازمانازویدارند.

نیروهایمعنوی: ایننیروبهارزشهایکلیواعتقاداتفردبستگیدارد.

نیروهایتشکلی : رفتارفردبرایترکخدمتنهبهخودسازمانبلکهبهواسطهیپیوندباگروههاوسایرافرادبستگیدارد.

 

[1].Douglas b.Currivann

[2].Deconinck&Stilwell

[3].Gaertner

[4].lee & Mitchell

[5].CarlMaertz&RodgerGriffith