– مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی.پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی

– مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی.پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی

ژانویه 6, 2019 Off By edame

مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی
اکثر مطالعات تجربی کیفیت حسابرسی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و محرکهای تقاضا نظیر راهبردهای ریسک صاحبکار را با تضاد نمایندگی، یا با محرکهای عرضه نظیر حق­الزحمه و راهبردهای مدیریت ریسک مؤسسه حسابرسی بررسی می­نمایند.
تاریخچه پژوهش ها در زمینه حسابرسی را می­توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد. پژوهش هایی که از دیدگاه تقاضا کنندگان صورت­ گرفته است، و پژوهش هایی که از دیدگاه عرضه کنندگان به عمل آمده است. پژوهش هایی که از دیدگاه متقاضیان خدمات حسابرسی صورت گرفته، عمدتاً با عواملی سروکار دارند که بر استفاده کنندگان گزارشات حسابرسی از جمله سهامداران، مراجع قانونی، و اعتباردهندگان و صاحبکاران تأثیر می­گذارد. برعکس، پژوهش هایی که از دیدگاه عرضه کنندگان خدمات حسابرسی صورت گرفته، عمدتاً بر عواملی تاکید می­کنند که بر توانایی­های حسابرس در ارائه حسابرسی با کیفیت بالا تأثیر می­گذارد. سایر مطالعات تجربی کیفیت حسابرسی، همبستگی بین دو عضو کیفیت حسابرسی (یعنی حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس) یا روابط بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولات آن (نظیر اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات) را بررسی می­نمایند. بخشهای فرعی که در ادامه تشریح می شوند به بررسی مباحث بنیادین روابط پیش بینی شده بین ویژگیهای متنوع شناسایی شده در چارچوب کیفیت حسابرسی می­پردازند.
 
142- تقاضا برای کیفیت حسابرسی
تقاضا براي حسابرسی پیش از تدوین قوانین و مقررات وجود داشته است. براي مثال، بنستون[1](1969) می­گوید که 82درصد شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورك قبل از تدوین قوانین و مقررات اوراق بهادار در سالهاي1933  و 1934 حسابرسی می­شده­اند. بنابراین، منطقی است تا صرف نظر از وجود قوانین و مقررات، درباره نقش اقتصادي حسابرسی، که باعث ایجاد تقاضا براي کیفیت حسابرسی شده است، بحث نماییم. فرضیه اصلی تحقیق در باب تقاضا براي کیفیت حسابرسی از عدم تقارن اطلاعات بین گروههاي درون شرکتی و سرمایه­گذاران ناشی می­­شود(حساس یگانه، 1384).
 
- مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی.پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول(2-2): چارچوب و طبقات پژوهش كيفيت حسابرسي
[1] Banston