فواید پیش بینی های مدیریت ،پایان نامه راجع به حاکمیت شرکتی

فواید پیش بینی های مدیریت ،پایان نامه راجع به حاکمیت شرکتی

ژانویه 6, 2019 Off By edame

 
فواید پیش بینی های مدیریت برای مدیران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص
پیش بینی های مدیریت از سود، یکی از مکانیزم های کلیدی افشای اختیاری است (برای شرکت های پذیرفته شده در بورس،افشای اجباری است) که به وسیله ی آن مدیران، انتظارات بازار از سود را تعدیل می کنند. با این وجود اطلاعات مدیران از چشم اندازهای سود شرکت، می تواند به دلیل عدم اطمینان های محیط اقتصادی و عملیاتی شرکت، همراه با خطا باشد. از طرفی مدیران ممکن است کاربرد انتخاب های حسابداری را در گرفتن تصمیمات عملیاتی یا پیش بینی های سود نادیده بگیرند. علاوه بر این، پیش بینی مدیران می تواند تحت تاثیر انگیزه های خود خدمتی به جای انگیزه های پیش بینی صحیح سود قرار گیرد. بنابراین پیش بینی مدیران از سود، الزاما” خالی از اشتباه نیست (سان، ژو؛ 2012).
ازطرفی مطالعات نشان می دهد؛ هدف پیش بینی های مدیریت، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و متعاقبا” کاهش هزینه های نمایندگی است، همچنین پیش بینی ها همانند اصول محافظه کاری، می تواند ریسک دعاوی را نیز کاهش دهد (علی پناه، اسماعیل زاده و مشایخی، 1392).
آجینکیا و گیفت[1] در سال 1984، “تئوری تعدیل انتظارات[2] ” را بیان کرد؛ طبق این تئوری، مدیران سعی می کنند در انتظارات سرمایه گذاران نفوذ کنند؛ و برای این کار از انتشار پیش بینی های مدیریت استفاده می کنند. (یاسوکاتا 2013)
این تئوری توسط کاتر وهمکارن در سال 2006 مورد بررسی قرار گرفت؛ و معلوم شد که انتشار گزارشات با اهداف ذکر شده بالا، همخوانی دارد و از اولین انگیزه های مدیریت است (کاتر، تونا و ویسوکی، 2006). در آمریکا مدیران براین باورند که انتشار پیش بینی های مدیریت، بهتر از اقامه دعوای قضای، خواهد بود. در واقع انتشار پیش بینی ها را کاهنده ریسک حقوقی می دانند ( یاسوکاتا، 2013).
در ایران نیز طبق قانون، فقط شرکت های پذیرفته شده در بورس، ملزم به انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت هستند؛ و در سایر موارد جنبه اختیاری خواهد داشت.
همان گونه که قبلا” گفته شد؛ بحث چسبندگی هزینه ها، در مباحث رفتار هزینه، بسار نوپا است، وحتی به صورت رسمی در کتب دانشگاهی دیده نمی شود؛ ما تلاش کردیم که مدل پیش بینی مدیریت را با توجه به رفتار چسبنده ی هزینه ها، پایه ریزی کنیم، با روشی کاملا” بکر در ایران، اقدام به انجام تحقیق خود نمودیم.
در ادامه، کاملا” تشریح خواهد شد که چطور دو مفهوم چسبندگی هزینه و پیش بینی مدیریت را با هم ترکیب خواهیم کرد.
با مد نظر قرار دادن مدل چسبندگی هزینه ها و مدل پیش بینی مدیریت، علاوه بر منطقی تر کردن محاسبات،   مدلی را ایجاد خواهیم کرد که در آینده، استفاده کنندگان از پیش بینی های مدیریت، بتوانند ارقام پیش بینی شده هزینه توسط مدیران را تا حد مطلوبی تعدیل کنند و منافع اطلاعاتی خود را افزایش دهند. در مباحث         سرمایه گذاری، همواره اطلاعات، با ارزش ترین دارایی های یک سرمایه گذار است؛ و این مهم، ما را برآن داشت تا در بهبود روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده در پیش بینی مدیریت، قدمی برداریم.
8 – 2 خوش بینی مدیریت در پیش بینی عایدی
بین خوش بینی مدیریت و خود خودمتی مدیریت تفاوت وجود دارد. هر گاه تمایل مدیران، به سَمت کمتر نشان دادن هزینه ها و بیشتر نشان دادن درآمد باشد؛ در اصطلاح می گویند خوش بینی مدیریت صورت گرفته است، اما در خود خدمتی مدیریت، مدیران با توجه به اهداف مد نظر خود، تمایل دارند هزینه ها و درآمد را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهند.
هریبرویانگ[3]ضمنبررسیاثراطمینانبیشازحدمدیرانبرسودهايپیشبینیشدهبوسیلهيمدیریتومدیریتسودچنیننتیجهگیريمی کنندکهاحتمالبیشتريوجود داردکهمدیرانخوشبیندردستیابیبهسودهايپیشبینیشدهباعدمموفقیتمواجهگردند.نتیجهناشیازتحقیقآنهانشانمی دهدکهاطمینانبیشازحد،خطاي ناشیازخوشبینیرا،همدرقالباحتمالعدمدستیابی بهسودهايپیشبینیشدهوهمدرقالبمدیریتسود،افزایشمیدهد.
کاچ2002نیزدرتحقیقیباعنوان” بحرانمالیوقابلیتاتکايپیشبینی هايسودمدیریت” دریافتکه مدیرانشرکتهايدارايبحرانمالیبهرغموجودجریمه هايناشیازگزارشگريگمراهکننده،انگیزه هاي زیاديبرايانتشارپیشبینی هايسودخوشبینانهدارند زیراشرکتیاموقعیتآنهادرشرکتممکناستبه اندازهايطولنکشدکهآنهاباجریمه هايناشیازگزارشگرينادرستمواجهگردند.
فرانکلوهمکاران1999 بهبررسیارتباطبین تمایلشرکتهابهدستیابیبهبازارهايسرمایهوپیش بینی هايسودمی پردازند.نتایجتحقیقآنهانشانمیدهد کهپیشبینی هايانجامشدهدرفاصلهيکمتراز9ماه قبلازانتشارسهامنسبتبهپیشبینی هايانجامشدهدرفاصلهبیشتراز9ماهدارايخوشبینیبیشترياست. نیزهمچنینمارکواردتوویدمن[4]انتشارپیشبینی هايسودخوشبینانهراقبلازدومینارائهسهام،گزارشمی نمایند.
باگینسکی[5]2002 نیز بهبررسیاثرمحیطقانونیبرافشايداوطلبانهپیشبینی هايسود مدیریتمی پردازند؛ آنهابیانمی کنندکهمدیرانبهدلیل هراسازبدهی هايقانونیاولاًتمایلیبه انتشارپیش بینی هايسودداوطلبانهندارندوثانیاًدردوره هاییکهبا اخباربديهمراهاست،فراوانی پیشبینیسودبیشترمی شود.
روگرسواستوکن 2005 درتحقیقخودتحت عنوان”اعتبارپیشبینی هايمدیریت ” بهبررسی انگیزه هايمدیریتبرايانحرافدرپیشبینیو چگونگیاتکاسرمایهگذارانبهاینپیشبینی هاپرداختند. آنهابیانمی کنندکهتمایلمدیریتبهارائهنادرست اطلاعاتآیندهنگر،باتوجهبهتواناییبازاردرکشفاین تحریف هامتفاوتاست. آنهااثرچهارعاملمحیط قانونی،معاملاتمحرمانهداخلی،بحرانمالیشرکتوتمرکزصنعترابرپیشبینی هايسودمدیریتمورد بررسیقراردادهاند. نتایجتحقیقآنهانشانمیدهد؛ هنگامیکهبرايسرمایهگذارانکشفتحریف هامشکل باشد،مدیرانقبلازانتشارسهام،پیشبینی هايخوشبینانهتروهنگامتحصیلسهامپیشبینی هايبدبینانهتري ارائهمی دهند. همچنیندراینشرایطمدیرانشرکت هاي دارايبحرانمالیپیشبینی هايخوشبینانهتريارائه می دهند. علاوهبرمواردفوق یافته هايتحقیقآنها بیانگرایناستکههنگامی کهرقبايبالقوهشرکتهادرکشفتحریف هابامشکلمواجههستند،مدیران شرکتهاییکهدرصنایعمتمرکز[6]فعالیتمی نمایند،پیش بینی هايبدبینانهتريانتشارمی دهند. نتایجاینتحقیق بیانگروجودارتباطضعیفبینانتشارپیشبینی هاي بدبینانهوخطرروبروشدن بادعاويحقوقیاست.
پای و تورنتو[7] 2003، دریافتند که تحلیلگران، در مورد شرکتهاییکه اخباربدگزارشمی کنند در مقابلشرکتهاییکه اخبارخوبارائه می نمایند، بیشترگمراه می شوند وخطايپیشبینیسودآنهانیز بالاتر می رود. آنهانتایج خودرابدیننحوتفسیرنمودندکهتحلیلگرانمالی قادربهترکیباثرحسابداريمحافظهکارانهدرپیش بینی هايسودخودنمی باشند. مشابهباایننتایج، ماتسوناگا 2004 نیز دریافتکهخطايپیشبینیاولیهتحلیلگران، کهباسطححسابداريمحافظهکارانهاعمال شدهمتناسباست وافزایشمی یابد. نتایج پژوهشهاي قبلینیزحاکیازاینمطلب بودکهپیش بینی هايسودتحلیلگرانمعمولاً خوشبینانهاست. همچنیناینافراددریافتندکهپیشبینی هايتحلیلگران در قبال شرکتهایی که محافظه کارانه تر هستند؛ خوشبینانه تر است.
مشایخ و شاهرخی 1386 در مقاله ای تحت عنوان “بررسی دقت پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر برآن” پیش بینی های 279 شرکت را شرکت را طی دوره 84-1381 (شامل 639مشاهده) مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که پیش بینی های مدیران دارای انحراف خوش بینانه است و دقت پیش بینی با توجه به اندازه ی شرکت، سودده یا زیان ده بودن شرکت و نوع صنعت متفاوت است.
 
[1]Ajinkya & Gift
[2]Expectations Adjustment Theory
[3]Hribar & Yang
[4]Marquardt and Weidman
[5]Baginski
[6]صنایع متمرکز، صنایعی هستند که تمرکز خاص اقتصادی – تجاری – سیاسی روی آن انجام می شود؛ به عنوان مثال افغانستان روی صنعت نساجی متمرکز است وبه دلیل بهره وری بهتر از این صنعت نسبت به دیگرصنایع، روی آن متمرکز است
[7]Pae & Thornton