پژوهش – 
طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک  بنگاه چاپ و نشر کتاب- قسمت  …

پژوهش – طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک بنگاه چاپ و نشر کتاب- قسمت …

اکتبر 20, 2020 Off By مدیر سایت

بر اساس اولویت های به دست آمده برای ارزشهای پیشنهادی با روش میانگین گیری،از چند نفر از کارشناسان موسسه آریانا قلم نظرخواهی کرده و نهایتا ۱۵ مورد را به عنوان ارزشهای پیشنهادی مبنای طراحی مدلهای کسب و کار قرار دادیم.
جدول ‏۵‑۲
طراحی مدلهای کسب و کار:
با توجه به شناختی که از موسسه به دست آوردیم دو مدل کسب وکار فعلی برای انتشارات آریانا قلم طراحی کرده ایم و به منظور طراحی مدلهای کسب وکار با استفاده از رویکرد توسعه ی محصول که از چهار ترکیب برای ترکیب ارزشهای پیشنهادی که شامل ترکیب محصولات موجود و خدمات موجود،ترکیب محصولات جدید و خدمات جدید،ترکیب محصولات موجود و خدمات جدید و ترکیب محصولات جدید و خدمات موجود می باشد استفاده کرده و چهار مدل کسب وکاری جدید طراحی کردیم که مدلهای طراحی شده را درفصل چهار مشاهده می کنیم.با طراحی مدلهای کسب وکاری در واقع به سوالات فرعی پژوهش که مربوط به ارائه ی گزینه ها در نه بخش تابلوی کسب و کار می باشد پاسخ دادیم.
استخراج معیارهای :SWOT
پس از طراحی مدلهای کسب وکاری با مشورت و راهنمایی استاد راهنما و مراجعه به منابع موجود به استخراج معیارهای SWOT پرداختیم و پس از آن برای بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه میان این معیارها پرسشنامه ی همبستگی معیارهای SWOT را طراحی کرده و در اختیار خبرگان موسسه انتشارات آریانا قلم قرار دادیم که نتایج کلی روابط میان زیر معیارها در جدول ۲-۵ نشان داده شده است
جدول ۲-۵روابط معیارهای SWOT
.
رتبه بندی مدلهای کسب وکاری با روش تحلیل شبکه ای:
از آنجا که روش تحلیل سلسلهمراتبی وابستگی های متقابل و همبستگیهای موجود میان متغیرها را در نظر نمیگیرد در این تحقیق بوسیله فرایند تحلیل شبکهای(ANP ) از نظر خبرگان انتشارات آریانا قلم استفاده شده تا بتوان معیارهای مورد نظر را با توجه به مقایسات زوجی انجام شده توسط این خبرگان اولویت بندی کرد.
نتایج به دست آمده از تحلیل شبکه ای به عنوان اهمیت هر کدام از دسته عوامل و نیز زیرمعیارهای درون این خوشه ها با توجه به همه متغیرهای نامبرده شده در فصل ۳ در زیر آورده شده است:
عوامل مربوط به خوشه نقاط قوت و میزان ارجحیت بدست آمده برای آنها در جدول زیر آورده شده است:
جدول ‏۵‑۳

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

معیارهای s وزن نرمال شده برای خوشه وزن مربوط به معیار
سیستم بازاریابی توانمند ۰٫۳۷۱۶۳ ۰٫۰۸۲۰۸۱
توان بالا در طراحی آمیخته بازاریابی ۰٫۲۰۱۰۵ ۰٫۰۴۴۴۰۵
سابقه طولانی حضور در فضای مجازی ۰٫۰۷۷۳۵ ۰٫۰۱۷۰۸۵