مقاله دانشگاهی – 
طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک  بنگاه چاپ و نشر  …

مقاله دانشگاهی – طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک بنگاه چاپ و نشر …

اکتبر 20, 2020 Off By مدیر سایت
۰٫۰۳۱۰۴۶

۵

مدل کسب و کار چهارم

۰٫۵۹۱۵۲۲

۰٫۱۲۲۰۸۸

۰٫۰۲۶۹۶۵

۶

مدل کسب و کار پنجم

۱٫۰۰۰۰۰۰

۰٫۲۰۶۳۹۷

۰٫۰۴۵۵۸۷

۱

مدل کسب و کار ششم

۰٫۹۴۶۶۶۵

۰٫۱۹۵۳۸۸

۰٫۰۴۳۱۵۵

۲

جدول ‏۴‑۱۴اولویت بندی مدلهای کسب وکار
جمعبندی
در این فصل پس از طراحی شبکه ANP ، داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار Super Decision تحلیل شده و نتایج به دست آمده که بیان کننده وزن و اهمیت عوامل مربوط به معیارهای چهارگانه SWOT و اولویت بندی مدل های کسب و کار انتشارات بر اساس این معیارها می باشد، آورده شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل نظر خبرگان مدل کسب و کار پنجم رتبه اول،مدل کسب وکار ششم رتبه دوم،مدل کسب وکار اول رتبه سوم،مدل کسب وکار دوم رتبه چهارم ،مدل کسب وکار سوم رتبه پنجم و مدل کسب وکار چهارم رتبه ششم را به دست آوردند.
فصل پنجم
بحث و پیشنهاد
بحث و پیشنهاد
مقدمه:
با توجه به مطالب ذکر شده در فصول پیشین ،اینک به جمع بندی مطالب پرداخته می شود.بدین لحاظ ضمن تلخیص مطالب ،نتایج حاصله از پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.
با توجه به رقابت روز افزون بنگاه های اقتصادی در صنایع مختلف و نیز پویایی حاکم بر فضای کسب و کار ،توجه به مسائل راهبردی و تبیین و توسعه مدل کسب وکار در حوزه های گوناگون ضروری به نظر می آید.صنعت نشر نیز از این قاعده مستثنا نبوده و لزوم این ضرورت را احساس می کند.با توجه به این مساله در این پژوهش با بررسی مدل کسب و کارهای فعلی موجود در صنعت نشر مدل کسب و کار فعلی نشر آریانا قلم را طراحی کرده و پس از آن با نظر خواهی از خبرگان و مشتریان که مخاطبین اصلی یک موسسه نشر هستند،درباره ارزش پیشنهادی که قلب مدل کسب وکار آستروالدر محسوب می شود و تعیین کننده ی گزینه های قابل ارائه در بخش های دیگر تابلوی کسب وکار می باشد ،به طراح مدلهای کسب وکاری جدید پرداختیم.پس از آن با تعیین نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تهدید ها به منظور ارزیابی مدلهای طراحی شده در قالب مدل تحلیل شبکه ای ، با نظر خواهی از خبرگان به رتبه بندی مدلهای کسب و کار طراحی شده برای انتشارات آریانا قلم پرداختیم که در اینجا به بررسی یافته ها و نتایج تحقیق می پردازیم.
مروری بر چارچوپ کلی تحقیق:
در این تحقیق به منظور شناخت کلی نه بخش مربوط به مدل کسب وکار آستروالدر در صنعت نشر به توزیع پرسشنامه ی باز میان ۱۵ نفر از کارشناسان و صاحبان موسسات انتشاراتی پرداخته و با توجه به پاسخ های به دست آمده توانستیم گزینه های ممکن برای نه بخش تابلو را تعیین کنیم.پس از آن با توجه به مطالعه موردی انتخاب شده به طراحی پرسشنامه ارزش پیشنهادی در قالب ۳۲ ارزش پیشنهادی پرداختیم.
پس از توزیع الکترونیکی پرسشنامه میان مشتریان انتشارات و جمع آوری پاسخ ها به تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پرداختیم.با توجه به نتایج به دست آمده و نظر خواهی از کارشناسان و خبرگان انتشارات ارزشهای پیشنهادی نهایی برای قرار دادن در تابلوهای کسب وکار مشخص شد.پس از آن با توجه به اینکه ارزش پیشنهادی در قالب محصول یا خدمت به مشتری ارائه می شود ،از چهار رویکرد به منظور ترکیب محصولات و خدمات برای ارائه ی ارزشهای پیشنهادی درقالب مدلهای کسب و کاری مختلف استفاده کردیم.پس از ترکیب ارزشها با توجه به منابع مطالعاتی موجود و مقالات ارائه شده در این زمینه ،با نظر خواهی از کارشناسان انتشارات آریانا قلم به شناسایی گزینه های قابل ارائه در بخشهای دیگر مدلهای کسب و کاری پرداخیتم.سپس به استخراج معیارهای SWOT برای ارزیابی و رتبه بندی مدلهای کسب وکاری طراحی شده با استفاده از تحلیل شبکه ای پرداختیم.
نتایج به دست آمده از پرسشنامه باز:
در ابتدای تحقیق با نظر استاد راهنما و با استفاده از مقالات و منابع بموجود به طراحی سوالاتی به منظور شناخت صنعت نشر پرداختیم و اطلاعات لازم راجع به بخشهای مختلف تابلوی کسب و کار را جمع آوری کردیم .اطلاعات به دست آمده راجع به هر بخش به شرح زیر است:
ارزش های قابل ارائه:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.