طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک  بنگاه چاپ و  …

طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک بنگاه چاپ و …

اکتبر 20, 2020 Off By مدیر سایت

هزینه
حفظ امنیت و فضای خصوصی
فرصت ها
دسترسی گسترده و و ارزان همگان به اینترنت
امکان فعالیت مشترک با شرکا
رقابت ناسالم در فضای دیجیتالی
تهدیدها
اختلال در عملکرد فضای مجازی
قانون کپی رایت
دسترسی به شرکت‌ها کارآمددر پیمانکاری خدمات فضای مجازی
نمودار ‏۴‑۱
ساختار مساله به تصویر فرایند تحلیل شبکه ای:
ساختار به دست آمده برای حل مساله در نرم افزار super decision در شکل ۴-۸ نشان داده شده است.
شکل ‏۴‑۸
ابر ماتریس در تحلیل شبکه ای :
آقای ساعتی بنیاد تئوریک ANP را بر اساس ابزار قدرتمندی به نام ابر ماتریس[۴۲]، برای سیستمهای با وابستگی متقابل و بازخورد بنیان نهاد. ابر ماتریس، ماتریس جزءبندی شدهای است که در آن هر زیرماتریس از مجموعهای از روابط میان دو خوشه تشکیل شده است(ساعتی،۲۰۰۴: ۳).
ابر ماتریس یک ماتریس دو در دوی عناصر در عناصر است.لذا برای هر عنصر، یک ماتریس تشکیل میشود که بردارهای حق تقدم که از مقایسات زوجی حاصل شدهاند، در ستون مناسبی به عنوان زیر ستون ظاهر میشوند.انواع ابر ماتریس در روشANP به صورت زیر بیان شده اند.
۱- ابر ماتریس وزندهی نشده(ناموزون)
۲- ابر ماتریس وزندهی شده(موزون)
۳- ابر ماتریس محدود(حدی)
ناموزون (وزندهی نشده)[۴۳]
ابر ماتریس وزندهی نشده شامل ارجحیتهای داخلی است که از مقایسههای زوجی در کل شبکه حاصل شدهاند. تمامی اطلاعات مربوط به ارجحیتهای داخلی را میتوان به صورت مستقیم در ابر ماتریس وزندهی نشده مشاهده نمود. عدد ۱ نشاندهنده ارجحیت برابر و عدد ۰ نشان دهنده عدم وجود رابطه میباشد. شکل ۹-۴ بخش هایی از ابر ماتریس وزندهی نشده(ناموزون) در مسئله تحقیق میباشد:
شکل ‏۴‑۹
ابر ماتریس موزون یا وزندهیشده[۴۴]
ابر ماتریس وزندهی شده از حاصلضرب تمامی عناصر در یک مؤلفه از ابر ماتریس وزندهی نشده در وزن خوشهی متناظر به دست میآید. قسمت هایی از ابر ماتریس وزندهی شده مسئله تحقیق در شکل۱۰-۴ نشان داده شده است.
شکل ‏۴‑۱۰
ابر ماتریس حدی یا محدود[۴۵]
ابر ماتریس محدود از به توان رسیدن چندین بار ابر ماتریس وزندهی شده به دست میآید تا اینکه اعداد همه سطرها یکسان شود، در این حالت فرایند ضرب متوقف شده وابرماتریس محدود به دست میآید که جواب نهائی مسئله در این ابر ماتریس موجود میباشد. شکل۱۱-۴ قسمت هایی از ابر ماتریس محدود مسئله تحقیق میباشد:
شکل ‏۴‑۱۱
اولویت های بدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشه ها:
جدول۱۱-۴اعداد حاصل از رتبه های بدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشه های SWOT می باشد.
جدول ‏۴‑۱۰رتبه بندی معیارهای درون خوشه ای

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

نام (وزن نرمال شده معیارها برای هر خوشه) وزن محدود
سیستم بازاریابی توانمند